Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

24 av 53 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:422). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1030


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-08


1 §

  Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. Den offentliga arbetsförmedlingen finns hos AMS och länsarbetsnämnderna.

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna. Förordning (2005:603)

3 §

  Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen i Gotlands län under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2010 de uppgifter som länsarbetsnämnden skall utföra. Vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall under den tiden i stället avse länsstyrelsen.

Under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2010 tillämpas för Gotlands län inte 1 § första meningen och andra stycket, 9 § andra stycket, 11, 28-30 §§, 31 § fjärde stycket, 32, 39-44, 46, 48 och 49 §§ i denna förordning.
Förordning (2006:1134)

3 a §

  Arbetsmarknadsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Det som anges i 5 och 9-11 §§ internrevisionsförordningen om chefen för myndigheten och styrelsen, skall gälla chefen och styrelsen för AMS. Förordning (2006:1251)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1251)

5 a §

  Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen funnit brister vid sin granskning av
   - handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning,
   - handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program, eller
   - utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna,
skall AMS till regeringen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av inspektionens granskning. Förordning (2003:1111)

7 §

  AMS leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören samt högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden. Styrelsen utser vice ordförande.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.
Förordning (2006:938)

8 §

  Generaldirektören skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i generaldirektörens ställe när denne inte är i tjänst.

Ställföreträdaren inträder i övrigt i generaldirektörens ställe i den utsträckning som generaldirektören bestämmer.
Förordning (2003:571)

9 §

  Inom AMS finns en personalansvarsnämnd, en rådgivande nämnd, en kulturarbetsdelegation, en central delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering (centrala AR-delegationen) och enheter för offentlig arbetsförmedling.

Vid AMS eller vid viss länsarbetsnämnd får det efter AMS bestämmande finnas avdelningar, kontor eller enheter för verksamhet som rör minst två länsarbetsnämnder.

I övrigt bestämmer AMS sin egen organisation.
Förordning (2005:603)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2007:50)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2007:50)

20 §

  Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av delegationerna eller personalansvarsnämnden.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till länsarbetsdirektören att avgöra arbetsmarknadspolitiska frågor inom länet.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller dock inte föreskrifter. Förordning (2007:50)

23 §

  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Andra anställningar beslutas av AMS. Förordning (2003:571)

28 §

  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på länsarbetsnämnden:

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,
18 § om myndighetens organisation,
23 § om ställföreträdare,
24 och 25 §§ om ärendens avgörande,
26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,
29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,
31 § om myndighetens beslut.
Förordning (2007:50)

30 §

  Har upphävts genom förordning (2007:50)

31 §

  Vid länsarbetsnämnden finns en regional delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering (regionala AR-delegationen).

Vid länsarbetsnämnden bör dessutom finnas en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun, om inte länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund kommer överens om annat.

Vid länsarbetsnämnden finns även offentlig arbetsförmedling och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS bestämmande, bl.a.
verksamhet med kulturarbetsförmedling, sjöarbetsförmedling och vissa särskilda resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vid länsarbetsnämnden kan också enligt 9 § andra stycket finnas verksamhet som rör minst två länsarbetsnämnder.

Länsarbetsnämnden fastställer i övrigt den närmare organisationen av den verksamhet som uppdragits åt länsarbetsnämnden. Förordning (2005:603)

37 §

  Arbetsmarknadsnämnden består av en ordförande och det antal andra ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berörs, det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer.
Ordföranden skall besitta goda kunskaper om den nationella arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. Bland de ledamöter som företräder den eller de kommuner som berörs skall det finnas personer med insikt om bland annat sociala frågor, arbetsmarknad och utbildning. Bland ledamöterna bör det vidare finnas kunskap om Försäkringskassans område.

En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden, skall utses på förslag av den eller de kommuner som berörs.
Representanter för det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av näringslivet och berörda organisationer.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

För andra ledamöter än ordföranden skall det finnas personliga ersättare. Förordning (2004:961)

38 §

  Arbetsmarknadsnämnden skall särskilt
   - medverka till att målen för den nationella arbetsmarknadspolitiken uppnås,
   - medverka till att finna former och skapa utrymme för jobb- och utvecklingsgarantin,
   - ansvara för kvaliteten i ungdomsinsatserna,
   - skapa samsyn mellan olika aktörer för att främja att varje individs arbetsförmåga tas till vara så att det blir möjligt för den enskilde att försörja sig genom eget arbete, och
   - mobilisera det lokala arbetskraftsutbudet.
Förordning (2007:422)

39 §

  Länsarbetsdirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av arbetsmarknadsnämnden eller regionala AR-delegationen.

Länsarbetsdirektören skall avgöra de arbetsmarknadspolitiska frågor inom länet som AMS bestämt i sin arbetsordning eller i särskilda beslut.

Om ett ärende inte behöver prövas av länsarbetsdirektören, får det avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (2007:50)

40 §

  Har upphävts genom förordning (2007:50)

41 §

  Har upphävts genom förordning (2007:50)

42 §

  Har upphävts genom förordning (2007:50)

44 §

  Har upphävts genom förordning (2007:50)

45 §

  Ordförande och andra ledamöter i den regionala AR- delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid.

Ordförande, andra ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid. För arbetsmarknadsnämnden i Gotlands län utses ordföranden, ledamöterna och ersättarna av landshövdingen.
Förordning (2007:50)

47 §

  Har upphävts genom förordning (2007:86)