Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

18 av 27 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1379). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-11


1 §

  Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Förordning (2013:183)

2 §

  Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, i 12 kap. socialtjänstlagen (2001:453) och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2018:457)

3 §

  Förordningen innehåller:
   - inledande bestämmelser (1-5 §§),
   - bestämmelser om personuppgiftsansvar (6, 11, 17 och 22 §§), - bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas (7, 12, 18 och 23 §§),
   - bestämmelser om direktåtkomst (24 §),
   - bestämmelser om sökbegrepp och samkörning (9, 10, 10 a, 15, 20, 21 och 25 §§),
   - bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeland (16 §), och
   - bestämmelser om bemyndigande och verkställighetsföreskrifter (26 §). Förordning (2018:457)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2018:457)

5 §

  I förordningen avses med privat verksamhet yrkesmässig verksamhet som bedrivs av en juridisk eller fysisk person med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och sådan privat verksamhet inom socialtjänsten som i övrigt bedrivs enligt avtal med kommunen. Förordning (2013:183)

7 §

  Statens institutionsstyrelse får behandla personuppgifter för
   1. platsanvisning och institutionsplaceringar inom styrelsens verksamhetsområde,
   2. dokumentation av vård, behandling och behandlingsresultat samt verkställighet,
   3. underlag, beslut och övriga åtgärder i ärenden inom verksamhetsområdet, samt
   4. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. Förordning (2009:1141)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2003:138)

10 a §

  I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska Statens institutionsstyrelse fortlöpande lämna uppgifter till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten om dagen för verkställighetens början och slut samt eventuell ändrad sådan slutdag.

I fråga om personer som genomgår sluten ungdomsvård ska Statens institutionsstyrelse lämna uppgift till Polismyndigheten om dagen för verkställighetens början, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 34 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Förordning (2014:1293)

12 §

  En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för
   1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling samt annan social service som följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
   2. faderskapsutredningar, utredning om vårdnad av barn, adoptionsärenden samt annan verksamhet inom familjerätten som följer av bestämmelserna i föräldrabalken,
   3. handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   4. handläggning av ärenden om insatser och för särskilda uppgifter som följer av bestämmelserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   5. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
   6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
   7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
   8. handläggning av ärenden och annan verksamhet inom socialtjänsten som utförs vid kommunal invandrarbyrå,
   9. handläggning av ärenden som följer av bestämmelserna i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och körkortsförordningen (1998:980), och
   10. tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.

Vid handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade och som följer av bestämmelserna i körkortsförordningen får en kommunal myndighet inte behandla andra sådana känsliga personuppgifter som avses i 7 § första stycket 2 lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten än uppgifter som rör hälsa.
Förordning (2018:457)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2003:138)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2003:138)

16 §

  En kommunal myndighet får föra över uppgifter till tredjeland i ett ärende om fastställande av faderskap och om internationella adoptioner. Förordning (2018:457)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2003:138)

22 §

  Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Förordning (2018:1379)

23 §

  Socialstyrelsen får behandla personuppgifter för sådan verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Sådana uppgifter får behandlas endast i syfte att ge underlag till förslag om åtgärder som har som mål att förebygga att
   1. barn far illa, eller
   2. vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer. Förordning (2018:1379)

24 §

  Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall inte medge andra myndigheter eller enskilda direktåtkomst till personuppgifter. Förordning (2018:1379)

25 §

  Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall använda de sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar som behövs för utredningsverksamheten. Förordning (2018:1379)

26 §

  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter enligt 7 b § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Socialstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:749)