Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

8 av 10 paragrafer (80 %) har ändrats i förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:401). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:729


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-07


1 §

  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i förvaltningsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

En förvaltningsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förvaltningsrätten utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning. Förordning (2009:887)

2 §

  En förvaltningsrätt får föra automatiserade register över mål som handläggs vid förvaltningsrätten. Ett register får användas för
   1. handläggning av mål,
   2. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och
   3. framställning av statistik. Förordning (2009:887)

4 §

  Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet eller utfärdandeland för körkort.

Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål. Förordning (2003:600)

5 §

  Uppgifter ska gallras ur ett register
   - i mål enligt skatte-, skatteförfarande-, fastighetstaxerings-, folkbokförings- och bilregisterförfattningarna senast nio år efter avgörandeåret, och
   - i övriga mål senast fem år efter avgörandeåret.

Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver.
Förordning (2013:401)

6 §

  En förvaltningsrätt får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.
Förordning (2009:887)

7 §

  En förvaltningsrätt får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet.
Förordning (2009:887)

8 §

  För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:775)

10 §

  Beslut av en förvaltningsrätt om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om överklagande.

Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2009:887)