Förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

7 av 11 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:402). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:729


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-03


1 §

  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i Högsta förvaltningsdomstolens och kammarrätternas rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.

En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som domstolen utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket, är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning. Förordning (2010:1807)

3 §

  Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna får ha direktåtkomst till varandras register. Även förvaltningsrätterna, Domstolsverket och Riksdagens ombudsmän får ha direktåtkomst till registren.

Skatteverket och länsstyrelser får ha direktåtkomst till registren för återsökning av vägledande avgöranden.
Förordning (2010:1807)

5 §

  Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet eller utfärdandeland för körkort.

Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål.

Myndigheter som enligt 3 § andra stycket har direktåtkomst till ett register får som sökbegrepp inte använda uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål. Förordning (2003:601)

6 §

  Uppgifter ska gallras ur ett register enligt de gallringsföreskrifter från Riksarkivet som gäller för domstolarna.

Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver.
Förordning (2013:402)

8 §

  En domstol får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 7 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet.
Förordning (2007:776)

9 §

  För bevarande av personuppgifter som med stöd av 8 § behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:776)

11 §

  Beslut av en kammarrätt om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som ska lämnas efter ansökan får överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om överklagande. Beslut av Högsta förvaltningsdomstolen får inte överklagas.

Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som ska lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2010:1807)