Förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:777). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:729


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-05


4 §

  Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet.

Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett ärende får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett ärende. Förordning (2003:602)

5 §

  Uppgifter skall gallras ur ett register enligt de gallringsföreskrifter från Riksarkivet som gäller för nämnderna.

Innan uppgifterna gallras skall nämnden se till att de bevaras på annat sätt i den omfattning som skulle följa av förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, om nämnden inte hade använt sig av automatiserad behandling.
Förordning (2005:1100)

7 §

  En nämnd får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller om de behövs för handläggningen av ärendet.
Förordning (2007:777)

8 §

  För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett ärende gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:777)

10 §

  En nämnds beslut eller Domstolsverkets beslut om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
   2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

1.  ärendenummer, ärendekategori och ärendeprefix
2.  avdelning, rotel, rotelchef, handläggare och process
3.  inkomstdatum
4.   saken (ärendemening)
5.   sakkod, typkod, ärendegrupp och ärendetyp
6.   om offentlig part:
    - partställning
    - namn, tjänstetitel, myndighet och
     myndighetsnummer/organisationsnummer
    - postadress
    - telefonnummer, e-postadress e.d.
    - diarienummer och diariebeteckning
7.   om enskild part:
    - partställning
    - namn/firma och yrke/titel
    - personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer
    - nationalitet
    - besöksadress och postadress
    - telefonnummer, e-postadress e.d.
    - rättshjälp
    - förenklad delgivning
8.   om ställföreträdare:
    - egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e.d.)
    - namn/firma och yrke/titel
    - personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer
    - besöksadress och postadress
    - telefonnummer, e-postadress e.d.
9.   om biträde/ombud:
    - egenskap (ombud, biträde e.d.)
    - fullmakt
    - namn/firma och yrke/titel
    - besöksadress och postadress
    - telefonnummer, e-postadress e.d.
10.   om vittne/sakkunnig samt andra som ärendet rör:
    - egenskap
    - namn och yrke/titel
    - personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/
     organisationsnummer
    - besöksadress och postadress
    - telefonnummer, e-postadress e.d.
11.   om tolk:
    - språk och arvodesnivå
    - namn
    - personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/
     organisationsnummer
    - besöksadress och postadress
    - telefonnummer, e-postadress e.d.
12.   om expedition:
    - dag för expedition
    - mottagarens namn och adress
    - handling
    - yttrandefrist
13.   om inkommande handlingar samt hos nämnden upprättade
    handlingar:
    - datum då handlingen kom in eller upprättades
    - aktbilagenummer
    - i förekommande fall från vem handlingen har kommit
    - i korthet vad handlingen rör
14.   om delgivning:
    - adressat
    - handling
    - delgivningssätt
    - delgivningsnummer
    - delgivningsdag
    - övriga åtgärder
15.  om beslut/föreläggande:
  - nämnden samt ställe för meddelandet
  - art och typ
  - nummer
  - datum
  - innebörd och utgång om denna har betydelse för
   handläggningen
  - fullföljd
  - laga kraft
  - nämndens sammansättning
  - ordförande (tjänsteställning)
16.  titel och namn på ordförande och andra befattningshavare
  vid nämnden
17.  jäv
18.  om förhandling/sammanträde/handläggning e.d.:
  - tidpunkt och plats
  - typ av förhandling/sammanträde
  - antal förhandlingar/sammanträden
  - beräknad och verklig förhandlingstid/sammanträdestid
  - inställt
19.  rättshjälpskostnader
20.  om avgörande som överklagats till nämnden:
  - avgörandetyp
  - datum
  - nummer
  - myndighet
21.  författning
22.  ärendets art (ensam ordförande e.d.)
23.  uppgift om ärendesamband
24.  om fastighet m.m.:
  - geografisk enhet
  - fastighetsbeteckning
  - gatuadress
  - ort
  - SNI-kod
  - geografiska x- och y-koordinater
25.  kommun
26.  förtur
27.  handläggningsåtgärd/handläggningsstatus
28.  om tillsynsmyndighet eller annan som skall höras:
  - egenskap
  - namn, tjänstetitel, myndighet och
   myndighetsnummer/organisationsnummer
  - postadress
  - telefonnummer, e-postadress e.d.
  - diarienummer och diariebeteckning
29.  bevakning
30.  tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att
  tillgodose ändamålen med registret
Förordning (2003:602)