Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:886). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-07


2 §

  Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i tulldatabasen.
Förordning (2016:886)

4 §

  Bestämmelser om utlämnande av uppgift som rör import eller export av varor finns i 1 kap. 4 och 5 §§ tullagen (2016:253). Utöver vad som föreskrivs där ska på begäran av Skatteverket uppgift som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1, 2, 5-7, 10 och 11 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet lämnas ut om uppgiften avser en person som förekommer i ett ärende hos Skatteverket eller som annars är föremål för Skatteverkets kontrollverksamhet avseende mervärdesskatt vid import. Förordning (2016:297)

4 a §

  Uppgifter i tulldatabasen skall på begäran lämnas ut till de enheter inom Tullverket som arbetar med brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2005:792)

5 §

  Uppgifter i tulldatabasen om den enskilde själv får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till den enskilde eller dennes ombud, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning. Förordning (2016:886)

6 a §

  Uppgifter som behandlas med stöd av bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska lämnas ut till Polismyndigheten. Förordning (2014:1206)

7 §

  En enskild eller dennes ombud får medges direktåtkomst till uppgifter om den enskilde själv i tulldatabasen.

Ett tullombud får medges direktåtkomst till sådana uppgifter i tulldatabasen som tullombudet behöver för sin huvudmans räkning vid sina kontakter med Tullverket i samband med de åtgärder och formaliteter som krävs enligt tullagstiftningen som den definieras i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253).

En ekonomisk aktör som är registrerad hos en tullmyndighet i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen får medges direktåtkomst till sådana uppgifter i tulldatabasen som aktören behöver för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt tullagstiftningen som den definieras i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253).

Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst.
Förordning (2016:886)