Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

185 av 218 paragrafer (85 %) har ändrats i förordning (2001:650) om vägtrafikregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:70). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister upphävdes 2019-07-01 genom SFS 2019:384


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


1 kap. 1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2010:1599)

1 kap. 2 §

  Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och ansvarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i rådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG. Förordning (2014:1269)

1 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1370)

1 kap. 4 §

  De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och med CBE-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2015:783)

1 kap. 6 §

  Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.

I 6 kap. 3 och 5 §§, 10 kap. 10 a § och 15 kap. 2 § finns särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare.
Förordning (2007:745)

2 kap. 1 §

  I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av
   1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
   2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
   3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistrering,
   4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
   5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
   6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis,
   7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider,
   8. bilaga 8 i fråga om registrering av infrastrukturavgifter på de vägar som avses i 4 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg, och
   9. bilaga 9 i fråga om registrering av redovisningscentraler för taxitrafik.

I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter enligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet. Förordning (2016:624)

2 kap. 2 §

  Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in. Polismyndigheten för dock in uppgifter om
   1. undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 4, och
   2. tillstånd att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon enligt bilaga 1.

Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikverket meddela föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverksamhet enligt bilaga 2 och 3.
Förordning (2016:1123)

2 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1370)

2 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1370)

2 kap. 5 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1370)

2 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1370)

3 kap. 1 §

  Uppgifter i vägtrafikregistret gallras i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras.

I 4 kap. 5 b § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som registrerats enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet. Förordning (2014:128)

3 kap. 2 §

  Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat som har förts in i besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen (2009:211) ska gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistrerats.

Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, utöver vad som sägs i tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter för fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden betalats eller när fordringen preskriberats.

Om det efter avregistreringen finns en uppgift om efterlysning, ska uppgifter om fordonet gallras först när efterlysningen upphört.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när antalet föregående ägare överstiger två.
Förordning (2016:1216)

3 kap. 4 §

  Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett taxitrafiktillstånd, en taxiförarlegitimation, ett färdskrivarkort eller ett tillstånd till biluthyrning och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd, en legitimation eller ett färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan om taxitrafiktillstånd, tillstånd till biluthyrning, tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 § taxitrafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning.

När någon som har eller har haft taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort avlidit, ska uppgifterna om taxiförarlegitimationen eller färdskrivarkortet snarast gallras ur registret.

Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare ska gallras tre år efter det att ackrediteringen upphört att gälla.

I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 1071/2009 finns ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter. Förordning (2018:1152)

3 kap. 4 a §

  Uppgifter om ianspråktagande av fordon ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att den fordran som föranlett ianspråktagandet har betalats.
Förordning (2014:450)

3 kap. 5 §

  Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen. Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras tre år efter det att betalningsansvaret har undanröjts eller när fordringen har preskriberats.
Förordning (2012:176)

3 kap. 6 §

  Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur vägtrafikregistret om
   1. skatten har betalats, och
   2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift har påförts ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats. Förordning (2008:306)

3 kap. 6 a §

  Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt eller en sådan kontrollpunkt som avses i bilaga 2 till den lagen och som inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas, ska gallras omedelbart.
Förordning (2018:269)

3 kap. 7 §

  När någon som finns registrerad har avlidit, ska uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur registret.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 6. Förordning (2008:730)

3 kap. 8 §

  Uppgifter om någon som inte längre bedriver verksamhet som omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att verksamheten upphörde.
Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur registret omedelbart.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 7. Förordning (2010:1619)

3 kap. 9 §

  Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur vägtrafikregistret om
   1. infrastrukturavgiften har betalats, och
   2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom infrastrukturavgiften eller eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som är hänförlig till infrastrukturavgiften har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 13 § andra stycket förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom avgiften har påförts, ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 26 § förordningen om infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats.

Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats. Förordning (2015:931)

3 kap. 10 §

  Uppgifter som behandlas i samband med passage av en betalstation som avses i 8 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg ska gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om avgift ska kunna fattas.
Förordning (2014:1566)

3 kap. 11 §

  Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras ur vägtrafikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva en redovisningscentral upphört att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt 18 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller varning fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då utrustningen slutade användas. Förordning (2016:624)

4 kap. 1 §

  Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller
   1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret, med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,
   2. körkortsregistreringen användas
      a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
      b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare,
      c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkt 2 och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkt 6,
      d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande,
   3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas
      a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, förarkod för taxiförarlegitimation, serienummer på gemenskapstillstånd, nummer på intyg om yrkeskunnande, filialnummer, födelsedatum eller födelseort för innehavare av förarkort,
      b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 punkterna 2 och 4 och som är förenade med datum,
      c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort, slutdatum för giltigheten av sådana kort samt kortstatus som avses i bilaga 3 punkt 8 och som är förenade med datum,
      d) fordons eller tillstånds användningssätt,
   4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
      a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller ärendenummer,
      b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som är förenade med datum,
   5. registreringen av trängselskatt användas
      a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
      b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är förenade med datum,
   6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer och serienummer,
   7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
      a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn,
      b) datum för kontroller i företags lokaler,
      c) företags riskvärde,
      d) typ av transportverksamhet,
   8. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas
      a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
      b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 8 och som är förenade med datum,
   9. registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket 8 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 5 §.
Förordning (2018:1152)

4 kap. 3 §

  Användare av registret som via elektronisk överföring på det sätt Transportstyrelsen föreskriver har möjlighet att direkt eller via informationsförmedlare söka i vägtrafikregistret och där få svar på frågor skall anses ha sådan direktåtkomst som avses i 8 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Förordning (2008:1283)

4 kap. 4 §

  Direktåtkomst till uppgifter i vägtrafikregistret får medges endast om den utgör en tillåten behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Direktåtkomst får inte medges innan Transportstyrelsen försäkrat sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det. Förordning (2008:1283)

4 kap. 5 §

  En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i registret använda andra sökbegrepp än
   1. registreringsnummer, chassinummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer i fråga om fordonsregistreringen,
   2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om körkortsregistreringen,
   3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen.

Transportstyrelsen får för en användare som medges direktåtkomst bestämma de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp och de övriga villkor som anses nödvändiga ur integritetssynpunkt. Förordning (2012:243)

4 kap. 5 a §

  När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet ska Transportstyrelsen registrera
   1. om sökningen har lett till en träff eller inte,
   2. vilka uppgifter som har översänts,
   3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översändandet,
   4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
   5. att uppgifterna hämtats från Transportstyrelsen som för vägtrafikregistret.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts. Förordning (2014:128)

4 kap. 5 b §

  Uppgifter som har registrerats enligt 5 a § ska gallras två år efter registreringen. Förordning (2011:909)

4 kap. 5 c §

  Uppgifter som ett utländskt kontaktställe använt för sökning i vägtrafikregistret ska utplånas när sökningen besvarats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 5 a §. Förordning (2011:909)

4 kap. 5 d §

  Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta kontaktstället i den andra staten om detta. Förordning (2014:128)

4 kap. 5 e §

  På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska Transportstyrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 5 a § med anledning av ett visst uppgiftsutlämnande.
Förordning (2011:909)

4 kap. 5 f §

  I 5 kap. 16 och 17 §§ samt 6 kap. 10 och 11 §§ förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete finns bestämmelser om tillsyn över behandling av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet. Förordning (2017:511)

4 kap. 6 §

  Med registerutdrag avses en i särskild ordning framtagen sammanställning av uppgifter i fråga om fordonsregistreringen som erhållits efter en begäran genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförts elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Ett sådant utdrag skall begäras hos Transportstyrelsen. Utdraget får inte innehålla uppgift om personnummer.
Förordning (2008:1283)

4 kap. 7 §

  Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 2 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av
   1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen, eller
   2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska det i utdraget inte tas med uppgifter om
   1. återkallelse,
   2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
   3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),
   4. spärrtid,
   5. omhändertagande,
   6. varning,
   7. ogiltighet,
   8. föreläggande,
   9. krav på personutredning,
   10. prövotid,
   11. krav på körkortstillstånd,
   12. krav på förarprov, eller
   13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2014:1269)

4 kap. 8 §

  En myndighet som handlägger ett körkortsärende och som i ärendet begär ett yttrande från en annan myndighet skall lämna denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet skall kunna avges.

Kriminalvården skall lämna belastningsuppgifter till en särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling. Förordning (2005:1229)

4 kap. 9 §

  Ett utdrag som avser yrkestrafik- och taxitrafikregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 3 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av en myndighet som avses i 7 § första stycket.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med följande uppgifter:
   1. när det gäller en innehavare av taxitrafiktillstånd eller tillstånd till biluthyrning eller en person som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, uppgift om
      a) återkallelse,
      b) olämplighetstid, eller
      c) varning.
   2. när det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation, uppgift om
      a) återkallelse,
      b) olämplighetstid,
      c) omhändertagande, eller
      d) varning.

Sedan två år har förflutit från ett beslut om återkallelse av ett tillstånd eller från den tidpunkt då en tillfällig indragning av ett tillstånd upphörde att gälla ska, när det gäller en innehavare av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller någon som har prövats enligt 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), i utdraget inte tas med uppgift om
      a) återkallelse, eller
      b) tillfällig indragning.

Begränsningarna enligt andra och tredje styckena gäller inte den registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2012:243)

4 kap. 9 a §

  I ett utdrag som avses i 9 § ska i fråga om personer som har förklarats olämpliga att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen, från och med den tidpunkt då den prövades goda anseende har återupprättats enligt 4 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), i utdraget inte heller tas med följande uppgifter:
      a) olämplighetsförklaring,
      b) olämplighetstid, eller
      c) åläggande att avlägga skriftligt examensprov enligt 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen.

Begränsningarna enligt första stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2012:243)

4 kap. 10 §

  Bestämmelserna i 8 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt om en myndighet som handlägger ett yrkestrafikärende, ett taxitrafikärende, ett ärende om taxiförarlegitimation eller ett ärende om biluthyrning i ärendet begär in ett yttrande från en annan myndighet.
Förordning (2012:243)

4 kap. 10 a §

  Uppgifter i vägtrafikregistret som avser trängselskatt skall på begäran lämnas ut till Skatteverket när det behövs för verkets handläggning av ärende om trängselskatt.
Förordning (2004:988)

4 kap. 10 b §

  Ett utdrag som avser uppgifter om trängselskatt får begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning, om utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver, under förutsättning att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Förordning (2008:1283)

4 kap. 10 c §

  Ett utdrag som avser uppgifter om infrastrukturavgifter på väg får begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning, om utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver, under förutsättning att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Förordning (2014:1566)

4 kap. 11 §

  Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som enligt denna förordning har lämnats ut i fråga om vägtrafikregistreringen misstänker att uppgifterna är oriktiga, skall han eller hon genast anmäla det till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283)

4 kap. 12 §

  Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast
   1. i samband med ett ärende om
      a) ursprungskontroll,
      b) registrering av fordon,
      c) utbyte av utländskt körkort,
      d) förarkort och verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter,
      e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen (2012:210),
      f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,
      g) trängselskatt, eller
      h) infrastrukturavgifter på väg,
   2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
   3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 12 a §. Förordning (2018:1152)

4 kap. 12 a §

  Transportstyrelsen ska bistå andra myndigheter och allmänheten med att söka uppgifter i utländska register över vägtransportföretag enligt de förutsättningar som anges i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 och 8 a § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2012:243)

4 kap. 13 §

  Uppgift i vägtrafikregistret i form av fotografisk bild av en enskild ska på begäran lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket och Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1269)

5 kap. 1 §

  I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2009:1370)

5 kap. 1 a §

  De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och som inte förmedlas till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska genast utplånas. Förordning (2014:1269)

5 kap. 2 §

  Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:
   1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,
   2. 4 kap. brottsbalken,
   3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,
   4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,
   5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,
   6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,
   7. 11 kap. brottsbalken,
   8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
   9. 13 kap. brottsbalken,
   10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken,
   11. 15 kap 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken,
   12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,
   13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,
   14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
   15. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
   16. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
   17. narkotikastrafflagen (1968:64),
   18. skattebrottslagen (1971:69),
   19. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
   20. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192),
   21. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
   22. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,
   23. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
   24. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
   25. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
   26. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
   27. lagen (1998:492) om biluthyrning,
   28. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
   29. fordonslagen (2002:574),
   30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen (2004:519),
   31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
   32. 20 kap. 8 och 9 §§ utlänningslagen (2005:716),
   33. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag,
   34. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
   35. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
   36. lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
   37. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),
   38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622),
   39. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
   40. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),
   41. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),
   42. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
   43. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
   44. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
   45. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
   46. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,
   47. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
   48. yrkestrafikförordningen (2012:237),
   49. taxitrafikförordningen (2012:238),
   50. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
   51. förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
   52. trafikförordningen (1998:1276),
   53. fordonsförordningen (2009:211), eller
   54. denna förordning.
Förordning (2019:70)

5 kap. 3 §

  Underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har vunnit laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i någon annan författning.
Förordning (2014:1269)

5 kap. 4 §

  När en underrättelse enligt 2 § lämnas ska även dom, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i registret och som det ska lämnas underrättelse om enligt 2 §, tas med i underrättelsen under fem år från det att domen eller beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, ska Polismyndigheten underrätta Transportstyrelsen om det. Förordning (2014:1269)

5 kap. 5 §

  Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även på en begäran som Transportstyrelsen gör när styrelsen har tagit emot en anmälan om att någon som avses i 6 § första stycket 1-4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Förordning (2009:1370)

5 kap. 6 §

  När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om körkortsregistreringen enligt bilaga 2 punkterna 1-3, yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen enligt bilaga 3 eller i fråga om registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik enligt bilaga 9 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser
   1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis,
   2. den för vilken
      a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut, b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,
      c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu inte löpt ut,
      d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),
   3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
   4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
   5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut,
   6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210),
   7. den som har gällande tillstånd att driva taxitrafik eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211),
   8. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, eller
   9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 2 §.
Förordning (2016:624)

5 kap. 7 §

  De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten och som inte behandlas enligt 6 § ska genast utplånas. Förordning (2014:1269)

6 kap. 2 §

  Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser
   1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare, eller
   2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer. Förordning (2007:745)

6 kap. 3 §

  En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och vara skriftlig. Den får överföras elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Den ska innehålla
   1. uppgifter om ägarens identitet,
   2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras, samt
   3. i förekommande fall uppgifter, till ledning för beskattningen, om användningen av en traktor, ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, en tung terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras. Förordning (2008:1283)

6 kap. 4 §

  För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap. 8 och 18 §§ fordonsförordningen (2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan det genomgår provning för ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktigas.

Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2009:218)

6 kap. 5 §

  En ursprungskontroll av ett fordon görs av Transportstyrelsen efter ansökan av fordonets ägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla
   1. uppgifter om ägarens identitet, och
   2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras.

Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras. Förordning (2008:1283)

6 kap. 6 §

  Vid en ursprungskontroll ska fordonets identitet kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering. Det ska även kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna ursprunget samt om bifogade handlingar är äkta och giltiga. Ett fordon får godkännas vid kontrollen endast om dess ursprung med säkerhet kan fastställas.

Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om fordonet byter ägare innan det registreras.
Förordning (2007:745)

6 kap. 7 §

  När sådana uppgifter har lämnats som sägs i 3 § första stycket 1 och 2 eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock vägras om
   1. fordonet är efterlyst,
   2. det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som avses i 4 § har framkommit uppgifter som, om de hade förelegat tidigare, skulle ha medfört att fordonet underkänts vid kontrollen,
   3. det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en registreringsbesiktning framgår att fordonet är konstruerat för vänstertrafik, och det inte framgår att fordonet uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller
   4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande för fordon i små serier och antalet fordon som har registrerats under året med stöd av detta redan uppgår till det maximalt tillåtna antalet.

Om avställning av fordon vid registreringen finns bestämmelser i 8 kap. 1 §. Förordning (2009:218)

6 kap. 7 a §

  Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte
   1. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
   2. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller
   3. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgodkännande vid tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2009:218)

6 kap. 7 b §

  Bestämmelserna i 7 a § gäller inte vid tillfällig registrering av fordon enligt 23 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2009:218)

6 kap. 9 §

  Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som utryckningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller registreringsbesiktning enligt 4 kap. fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg om överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:
   1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), eller
   2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av
      a) en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller undanröja trafikhinder, eller
      b) en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman i brådskande tjänsteutövning. Förordning (2017:89)

6 kap. 10 §

  Ett fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall vara registrerat i en främmande stat.

Fordonet behöver dock inte vara registrerat om det enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister får användas här utan att vara registrerat. Ett släpfordon behöver inte vara registrerat om det får användas i sitt hemland utan registrering. Inte heller behöver en moped klass I eller en motorcykel vara registrerad
   1. om den har införts och används av en person som är bosatt utomlands men som tillfälligt vistas här,
   2. om den uppfyller de villkor som gäller för ett sådant fordon i brukarens hemland,
   3. om motorn har en slagvolym som inte överstiger 50 kubikcentimeter, och
   4. om den som infört mopeden eller motorcykeln får använda den i sitt hemland utan körkort eller därmed jämförlig handling.
Förordning (2002:945)

6 kap. 11 §

  Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, eller ett registreringsbevis som visar
   1. registreringsnumret,
   2. datum för första registreringen eller fordonets tillverkningsår,
   3. namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,
   4. tillverkarens namn eller varumärke,
   5. fordonets tillverknings- eller serienummer,
   6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter, och
   7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i trafik i sitt hemland. Beviset ska innehålla de uppgifter som anges i första stycket 2-7.

De handlingar som avses i första och andra styckena ska på begäran överlämnas för kontroll till bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Uppgifterna i handlingarna ska vara angivna antingen med enbart latinska bokstäver eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna ska vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.
Förordning (2016:1216)

6 kap. 12 §

  Ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall vara försett med registreringsskyltar, som visar fordonets registreringsnummer.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige skall baktill vara försett med en skylt som visar dragfordonets registreringsnummer. Om flera oregistrerade släpfordon dras av ett dragfordon, skall skylten vara placerad på det sista släpfordonet. Förordning (2002:945)

6 kap. 13 §

  Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill vara försett med nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är registrerat. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med dessa stater.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fordon som används vid samarbete enligt 2 eller 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen. Förordning (2017:511)

6 kap. 14 §

  I stället för vad som anges i 11 § gäller för motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, att fordonens registreringsskyltar skall godtas som bevis för registreringen.
Dessutom skall godtas
   1. för andra danska fordon än personbilar och motorcyklar och till personbilar kopplade släpfordon: "inregistreringsattest",
   2. för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller registreringsbevis som visar att fordonet får användas i utlandet eller interimsintyg,
   3. för norska fordon: "vognkort".
Förordning (2002:945)

6 kap. 15 §

  Som identitetshandling för sådana fordon som avses i 15 § andra stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall följande godtas.
   1. För danska fordon: "registreringsattest".
   2. För finska fordon: "provnummerskyltar" tillsammans med intyg om rätt att använda sådana skyltar.
   3. För norska fordon: "prøvekjennemerke" tillsammans med "vognkort for årsprøvekjennemerke" eller "kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke" i original. Förordning (2002:945)

6 kap. 16 §

  Som bevis för ett sådant tillstånd som avses i 15 § tredje stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall följande godtas.
   1. I Danmark utfärdad tillfällig "inregistreringsattest" och gränsskylt. 2. I Finland utfärdat interimistiskt registreringsbevis och motsvarande skylt eller interimsintyg och motsvarande SF-skylt.
   3. I Norge utfärdat "vognkort" och motsvarande skylt för särskild registrering.

Fordonen skall dessutom vara försedda med hemlandets nationalitetsmärke. Förordning (2002:945)

6 kap. 17 §

  För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn som registrerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn ska en engångsavgift för registerhållningen tas ut. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört.
Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på.
Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter.
Förordning (2010:1599)

6 kap. 18 §

  Skyldig att betala avgift enligt 17 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om fordonsskatt inte ska betalas. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.
Förordning (2015:358)

7 kap. 1 §

  I samband med registreringen av ett fordon ska Transportstyrelsen tilldela det ett registreringsnummer.

Registreringsnumret ska bestå av
   1. tre bokstäver och tre siffror, eller
   2. tre bokstäver, två siffror och en bokstav.

Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat fordon om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Förordning (2017:100)

7 kap. 2 §

  Ett registreringsbevis skall innehålla tekniska uppgifter om fordonet. Det skall även innehålla uppgifter om fordonets registrerade ägare och en för handlingen unik behörighetskod, samt utrymme för anmälan eller ansökan till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283)

7 kap. 4 §

  Ytterligare föreskrifter om registreringsbevis meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283)

7 kap. 5 §

  När ett fordon har registrerats skall Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon.
Förordning (2008:1283)

7 kap. 6 §

  Ett registrerat fordon får brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Detta gäller dock inte om fordonet brukas vid färd kortaste lämpliga väg till Polismyndigheten för att fordonet ska förses med en provisorisk registreringsskylt.
Förordning (2014:1269)

7 kap. 8 §

  Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.

Vad som sägs i första stycket gäller inte när en bil används i väghållningsarbete eller liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som används i arbetet.

På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satts fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas bort.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den närmare utformningen av skyltar enligt denna förordning.
Förordning (2009:936)

7 kap. 8 a §

  För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 9 § tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211). För en tävlingsfordonsskylt som avses i 8 b § tas avgiften ut när fordonet har registrerats i vägtrafikregistret som tävlingsfordon.

Skyldig att betala avgift är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut. Förordning (2017:98)

7 kap. 8 b §

  En registreringsskylt för ett fordon som har registrerats för användning som tävlingsfordon (tävlingsfordonsskylt) ska ha det särskiljande utseende som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2015:358)

7 kap. 8 c §

  Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 8 b § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana. Förordning (2015:358)

7 kap. 9 §

  Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) och som inte har undantagits från skyldigheten enligt 5 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) att ha taxameter ska ha en särskild registreringsskylt. Förordning (2017:98)

7 kap. 10 §

  Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 9 § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.
Förordning (2009:1370)

7 kap. 11 §

  Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit, förändrats eller av annan anledning inte lämpligen kan användas, får fordonsägaren eller fordonets förare ansöka om en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller Polismyndigheten. Förordning (2014:1269)

7 kap. 12 §

  I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs hos Polismyndigheten ska denna på begäran lämna ut en provisorisk registreringsskylt.

Ersättningsskyltar lämnas ut av Transportstyrelsen.
Förordning (2014:1269)

7 kap. 13 §

  Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.
Detsamma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 16 § lagen om infrastrukturavgifter på väg, får efter ansökan ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa lagar.
Förordning (2014:1566)

7 kap. 14 §

  När ett fordons registreringsskyltar i något fall som avses i 13 § har tagits om hand ska Polismyndigheten anmäla det till Transportstyrelsen.

Polismyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen om att en ansökan om ersättningsskyltar har gjorts och att provisoriska skyltar har lämnats ut. Förordning (2014:1269)

8 kap. 1 §

  I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär något annat.

Ett fordon ska dock alltid ställas av om
   1. de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller
   2. fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett enskilt godkännande. Förordning (2009:218)

8 kap. 2 §

  I andra fall än som avses i 1 § skall ett fordon ställas av 1. efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen, eller
   2. efter att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) har kommit in till Transportstyrelsen.

En anmälan skall, i fall som avses i första stycket 1, göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.
Förordning (2008:1283)

8 kap. 3 §

  En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.

Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring ska ske. Förordning (2009:936)

8 kap. 6 §

  Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om avställning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kom in till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283)

8 kap. 7 §

  Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen enligt 1 § andra stycket får Transportstyrelsen på den registrerade ägarens begäran besluta att avställningen ska upphöra (påställning) när de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket har lämnats. Förordning (2008:1283)

8 kap. 8 §

  Om ett fordon skall registreringsbesiktigas får Transportstyrelsen, om det inte finns något annat hinder mot påställning, besluta att fordonet skall ställas på under förutsättning att fordonet godkänns vid en registreringsbesiktning. Förordning (2008:1283)

8 kap. 9 §

  I andra fall än som avses i 7 eller 8 § skall ett fordon ställas på efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen. Ett fordon som har ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas på.

En anmälan skall göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.

En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon, och om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.
Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring skall ske. Förordning (2008:1283)

8 kap. 12 §

  Tiden för påställningen räknas från och med dagen för Transportstyrelsens beslut. Förordning (2008:1283)

8 kap. 13 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

8 kap. 14 §

  Har upphävts genom förordning (2010:2)

8 kap. 15 §

  Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett tillfälligt godkännande enligt 3 kap. 12 eller 13 § fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.
Förordning (2009:218)

8 kap. 16 §

  Ett fordon som omfattas av ett nationellt typgodkännande och som är försett med ett typgodkännandemärke samt åtföljt av ett typintyg, och som har registrerats med stöd av typintyget, får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt. Förordning (2006:911)

8 kap. 17 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1340)

9 kap. 1 §

  Ett registrerat fordon, som används utomlands, skall baktill vara försett med ett nationalitetsmärke.

Märket får inte fästas så att det kan förväxlas med registreringsnumret eller kan göra detta svårare att läsa.
Förordning (2013:77)

9 kap. 2 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 5 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 7 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 8 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 9 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 10 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 11 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

9 kap. 12 §

  Ny beteckning 1 § genom förordning (2013:77)

9 kap. 13 §

  Har upphävts genom förordning (2013:77)

10 kap. 1 §

  Om ett fordon har bytt ägare skall den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen.

Har endast förvärvaren anmält ägarbytet skall den registrerade ägaren ges tillfälle att yttra sig över anmälan innan en ny ägare får registreras. Om endast den registrerade ägaren har anmält ägarbytet skall förvärvaren enligt anmälan ges tillfälle att yttra sig innan en ny ägare får registreras.
Lag (2008:1283)

10 kap. 2 §

  Den nye ägaren skall registreras från och med den dag som anges i anmälan. Om anmälan inte kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från angiven dag för ägarbytet skall den nya ägaren registreras först från och med den dag anmälan kom in. Förordning (2008:1283)

10 kap. 3 §

  En anmälan om att en ny ägare skall registreras för ett fordon skall, i andra fall än när anmälan sker enligt 13 kap., göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original om inte annat är föreskrivet. Anmälan skall innehålla
   1. den registrerade ägarens namn,
   2. identitetsuppgifter för den som skall registreras som ägare,
   3. fordonets registreringsnummer,
   4. övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att detta skall kunna identifieras, och
   5. uppgift om dag för ägarbytet.

För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skall det till ledning för beskattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om ägarbyte skall ske på ett registreringsbevis i original.
Förordning (2008:1283)

10 kap. 4 §

  I följande fall får en ny ägare till ett fordon registreras utan att en anmälan enligt 1 § kommit in till Transportstyrelsen:
   1. om det genom en lagakraftvunnen dom bestämts att någon annan än den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,
   2. om fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,
   3. om fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
   4. om det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
   5. om det annars finns någon särskild anledning till det.

I fall som avses i första stycket får den nye ägaren registreras från en tidigare tidpunkt än vad som anges i 2 §.
Förordning (2010:1859)

10 kap. 6 §

  Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet inte längre ska ha en sådan skylt som avses i 7 kap. 9 § (taxiskylt), ska den nya ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att registreringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 § har getts in till Transportstyrelsen. Förordning (2012:243)

10 kap. 6 a §

  Transportstyrelsen får vägra att registrera ett ägarbyte om fordonet är efterlyst eller taget i beslag.
Förordning (2008:1283)

10 kap. 9 §

  Om ett förbehåll om återtaganderätt upphört eller om slutdatum ändrats skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet genast anmäla ändringen till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om förbehållet om återtaganderätt överlåtits. I det senare fallet skall identitetsuppgifter lämnas om den som förvärvat förbehållet om återtaganderätt.

Begär kreditköparen att uppgiften om att fordonet omfattas av ett förbehåll om återtaganderätt tas bort, skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet ges möjlighet att yttra sig över begäran. Förordning (2008:1283)

10 kap. 10 a §

  Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat ett fordon inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall anmälan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall anmälan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras.

Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första stycket, skall ägarbyte inte registreras.
Förordning (2006:1065)

10 kap. 11 §

  Om en ägare av ett registrerat fordon som inte är folkbokförd eller som har tilldelats ett särskilt identifikationsnummer av Transportstyrelsen ändrar namn eller adress i landet skall han eller hon inom en vecka efter ändringen skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283)

10 kap. 12 §

  Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras om
   1. fordonet avses bli använt så att det ska ställas in till kontrollbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller
   2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i punkt 1 men inte längre avses bli använt så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) eller förordningen (1998:780) om biluthyrning. Förordning (2012:243)

10 kap. 13 §

  Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av fordonet ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan
   1. en traktor skatteklass II används så att den ska anses som en traktor skatteklass I,
   2. en traktor skatteklass I används så att den ska anses som en traktor skatteklass II,
   3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det ska beskattas enligt skatteklass I,
   4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt skatteklass I, används så att det inte längre ska beskattas i den klassen,
   5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordonsskatt ska betalas,
   6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör till skatteklass II,
   7. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton ska dras uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,
   8. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för annat ändamål,
   9. ett fordon som anges i 8 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon ska betalas används så att det ska vara undantaget från avgiften,
   10. en traktor skatteklass II används högst 15 dagar som en traktor skatteklass I, eller
   11. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar som skatteklass I. Förordning (2015:931)

11 kap. 1 §

  Ett fordon ska, i andra fall än när anmälan görs enligt 13 kap., avregistreras efter en fullständig skriftlig anmälan som den registrerade ägaren gör till Transportstyrelsen på fordonets registreringsbevis i original om
   1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har vidtagits, som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas i trafik,
   2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registreringspliktigt fordonsslag,
   3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militärtrafikförordningen (2009:212),
   4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister har beviljats för ett fordon som inte är nytt eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet, eller
   5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats inom två år därefter.

En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om avregistrering.

Ett skrotningsintyg som utfärdas av den som för utfärdande av sådana intyg är godkänd av en behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska godtas som underlag för anmälan om avregistrering enligt detta kapitel.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som, utöver det som anges i andra och tredje styckena, ska bifogas anmälan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om avregistrering ska ske på ett registreringsbevis i original.
Förordning (2009:218)

11 kap. 2 §

  En anmälan om avregistrering enlig 1 § är inte fullständig om inte något av följande har kommit in till Transportstyrelsen:
   1. fordonets registreringsskyltar,
   2. ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) av vilket det framgår att registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning, eller
   3. en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna förstörts eller förkommit på annat sätt. Förordning (2008:1283)

11 kap. 3 §

  Ett fordon får även utan att någon anmälan enligt 1 och 2 §§ har gjorts avregistreras om Transportstyrelsen
   1. får veta att något av det som avses i 1 § första stycket har inträffat, eller
   2. annars finner anledning anta att fordonet inte längre finns i behåll eller kommer att användas i trafik.
Förordning (2008:1283)

11 kap. 4 §

  Ett fordon som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse av det slag som avses i 8 kap. 15 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt genom gällande bestämmelser i ett särdirektiv, skall avregistreras utan att någon anmälan har gjorts. Detsamma gäller ett fordon som har registrerats med stöd av ett typintyg av det slag som avses i 8 kap. 16 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt på grund av ändrade bestämmelser om fordonets beskaffenhet och utrustning. Förordning (2006:911)

11 kap. 5 §

  Ett fordon avregistreras från och med den dag en fullständig anmälan om avregistrering har kommit in till Transportstyrelsen. Avregistreras ett fordon enligt 3 eller 4 § gäller avregistreringen från och med den dag beslutet meddelades.

Trots vad som sägs i första stycket får ett fordon avregistreras från och med den dag fordonet enligt intyg har registrerats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant intyg skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom två månader från registreringen.
Förordning (2008:1283)

12 kap. 1 §

  Transportstyrelsen skall underrätta fordonsägaren om
   1. det finns något hinder mot att bruka ett fordon när skatt påförs för detta,
   2. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ett förhållande som innebär att ett fordon inte får brukas,
   3. körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning meddelas i fråga om ett avställt fordon,
   4. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ägarbyte i fråga om ett icke avställt fordon, som enligt uppgift i registret inte får brukas,
   5. ett fordon har avregistrerats.

När en fordonsägare underrättas om att ett fordon har avregistrerats skall fordonsägaren i förekommande fall erinras om skyldigheten att lämna in fordonets registreringsskyltar eller att anmäla att skyltarna har förstörts eller förkommit.
Förordning (2008:1283)

12 kap. 2 §

  När ett fordon registreras ska Transportstyrelsen underrätta
   1. Försvarsmakten om registreringen, och
   2. vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets registreringsnummer. Förordning (2008:1283)

12 kap. 3 §

  Om en uppgift i vägtrafikregistret för ett fordon som ingår i totalförsvarets fordonsregister ändras, skall Transportstyrelsen underrätta Försvarsmakten om ändringen.
Förordning (2008:1283)

12 kap. 4 §

  Om en uppgift om en trafikförsäkring vid något annat tillfälle än registrering lämnas av någon annan än en försäkringsanstalt, skall Transportstyrelsen underrätta vederbörande försäkringsanstalt om försäkringen och, om beviset avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift skall också lämnas om att ett fordon omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

Om det saknas en uppgift i vägtrafikregistret om gällande trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat och inte är avställt, skall Transportstyrelsen underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.
Förordning (2008:1283)

12 kap. 5 §

  En försäkringsanstalt skall underrätta Transportstyrelsen om att en trafikförsäkring har tecknats för ett registrerat fordon och för den som har meddelats saluvagnslicens.
Underrättelsen skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från det att försäkringen tecknades.
Förordning (2008:1283)

12 kap. 6 §

  Skatteverket skall underrätta Transportstyrelsen om de ändringar av uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller beskattningsdatabasen som är av betydelse för vägtrafikregistreringen. Förordning (2008:1283)

12 kap. 7 §

  Har upphävts genom förordning (2009:218)

12 kap. 8 §

  Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:218)

12 kap. 9 §

  I de fall en uppgift om en beteckning på en skylt för beskickningsfordon eller om skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall föras in i vägtrafikregistret svarar Utrikesdepartementet för att Transportstyrelsen underrättas om en sådan uppgift.
Förordning (2008:1283)

13 kap. 1 §

  Efter särskilt medgivande av Transportstyrelsen får följande uppgifter för registrering i vägtrafikregistret lämnas till styrelsen genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver eller genom tonvalssignalering per telefon (direktanmälan):
   1. ägarbyte,
   2. avregistrering,
   3. avställning,
   4. påställning,
   5. förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,
   6. nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,
   7. användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i uthyrningsrörelse,
   8. trafikförsäkring,
   9. godkännande vid efterkontroll av ackrediterad verkstad,
   10. mottagningsbevis utfärdat enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), och
   11. skrotningsintyg utfärdat enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186). Förordning (2008:1283)

13 kap. 3 §

  Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.

Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en försäkringsanstalt, har tagit hand om i samband med skadefall.

Görs en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet oavsett om han eller hon inte är att anse som registrerad ägare till fordonet.

Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon som inte har fyllt 18 år. Förordning (2006:1065)

13 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

13 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2009:936)

14 kap. 1 §

  En ansökan om saluvagnslicens ska vara skriftlig och på det sätt Transportstyrelsen närmare föreskriver innehålla uppgifter om rörelsens företagsnamn och omfattning och de förhållanden under vilka rörelsen bedrivs. Förordning (2018:1824)

14 kap. 4 §

  Saluvagnsskyltar tillhandahålls av Transportstyrelsen.

Om saluvagnsskylten har förstörts eller förkommit kan innehavaren efter en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen få ut en ny skylt med en annan beteckning än den som fanns på den tidigare skylten. Förordning (2008:1283)

14 kap. 5 §

  En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får användas även efter det årets utgång, så länge saluvagnslicensen gäller, om innehavaren årligen betalar vägtrafikregisteravgift enligt 9 § samt betalar saluvagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade. Förordning (2010:1599)

14 kap. 7 §

  Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning, skall en utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Transportstyrelsen. Om en skylt har förstörts eller förkommit skall detta skriftligen anmälas till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283)

14 kap. 8 §

  Om en myndighet finner anledning anta att en saluvagnslicens har utnyttjats i strid med bestämmelserna om saluvagnslicens eller att det annars finns anledning att återkalla en sådan licens, skall detta anmälas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283)

14 kap. 9 §

  För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift.
En sådan avgift ska därefter årligen under december månad för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om saluvagnskatt inte ska betalas. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.
Förordning (2015:358)

15 kap. 1 §

  En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen av fordonets ägare eller, i fall som avses i 23 § 1-3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister, av den som avser att förvärva fordonet. Den ska innehålla
   1. uppgifter om sökandens identitet, och
   2. de uppgifter som behövs om fordonet för att detta ska kunna säkert identifieras.

Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för trafikförsäkringspliktigt fordon bifogas, om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet. Förordning (2007:745)

15 kap. 2 §

  Till ansökan skall de handlingar och uppgifter som Transportstyrelsen föreskriver bifogas.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras. Förordning (2008:1283)

15 kap. 3 §

  Fordon som avses i 23 § 1-3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska föras ut ur landet inom den tid som den tillfälliga registreringen gäller. Om så inte sker och det är fråga om ett fordon som utgör en icke-unionsvara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska det anmälas till Tullverket. Förordning (2016:298)

15 kap. 4 §

  När en tillfällig registrering har meddelats skall Transportstyrelsen tillhandahålla särskilda registreringsskyltar (interimsskyltar). Ett fordon som brukas med stöd av en tillfällig registrering skall vara försett med sådana skyltar.

Bestämmelserna i 7 kap. 6-8 §§ gäller i tillämpliga delar för interimsskyltar. En interimsskylt får dock inte vara provisorisk. Förordning (2008:1283)

15 kap. 5 §

  Transportstyrelsen skall underrätta den försäkringsanstalt där fordonet är trafikförsäkrat om registreringen.
Förordning (2008:1283)

15 kap. 7 §

  Fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här och som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering meddelas.

I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsförbud för fordonet enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.
Förordning (2014:1566)

15 kap. 8 §

  Om en myndighet finner anledning anta att förutsättningarna för tillfällig registrering inte är uppfyllda, skall detta anmälas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283)

16 kap. 1 §

  Om ett fordon ägs av någon som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatt skall fordonet tilldelas skyltar för beskickningsfordon.
Förordning (2004:728)

16 kap. 3 §

  Utrikesdepartementet prövar frågor om tilldelning av skyltar för beskickningsfordon och svarar även för att dessa tillhandahålls. Förordning (2009:936)

16 kap. 4 §

  Om skatteplikt inträder för fordonet, ska Transportstyrelsen tillhandahålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden till dess att sådana skyltar har lämnats ut ska Polismyndigheten tillhandahålla provisoriska registreringsskyltar. Under den tiden får fordonet brukas med dessa skyltar. Förordning (2014:1269)

16 kap. 7 §

  Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon samt förlängning av en sådan rätt upplåts av Transportstyrelsen för ett pris som Trafikverket bestämmer.
Förordning (2010:146)

16 kap. 8 §

  Transportstyrelsen tillhandahåller personliga fordonsskyltar när styrelsen har underrättats om vilket fordon skyltarna ska användas för.

Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga fordonsskyltar. Förordning (2009:936)

16 kap. 9 §

  Personliga fordonsskyltar får efter anmälan till Transportstyrelsen flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem. I övrigt föreskriver Transportstyrelsen hur de får användas.

Användningsrätten gäller i tio år med möjlighet till förlängning med perioder om fem eller tio år. Om det föreligger särskilda skäl får Transportstyrelsen i enskilt fall medge att rätten till en personlig skylt får överlåtas på någon annan.
Förordning (2008:1283)

17 kap. 1 §

  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med
   1. 6 kap. 10, 12 eller 13 §,
   2. 7 kap. 6 §, 8 § första eller tredje stycket, 15 §, 16 § jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,
   3. 14 kap. 3 § första stycket, 6 § första stycket jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,
   4. 15 kap. 4 § första eller andra stycket jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket, eller
   5. 16 kap. 5 § eller 10 § jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket.

Till samma straff döms ägaren av ett fordon, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet brukades.

Den som innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket. Förordning (2002:945)

17 kap. 2 §

  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
   1. 6 kap. 11 §,
   2. 7 kap. 10 eller 16 § jämförd med 10 §,
   3. 10 kap. 11, 12 eller 13 §,
   4. 14 kap. 7 §, eller
   5. 5 § tredje stycket andra meningen.

Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i denna förordning.
Förordning (2010:2)

17 kap. 5 §

  En saluvagnsskylt får tas om hand av en polisman eller bilinspektör, om skylten används i strid med bestämmelserna i denna förordning.

När en sådan skylt tas om hand ska Transportstyrelsen underrättas.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om fordonets saluvagnsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats. Vid färd med fordonet i ett sådant fall ska ett bevis om medgivandet medföras. Förordning (2015:36)

18 kap. 1 §

  Frågor enligt denna förordning prövas i den ordning som anges i 2 och 3 §§. För frågor som föranleds av bemyndigande enligt 20 kap. gäller det som sägs där.
Förordning (2009:1370)

18 kap. 2 §

  Transportstyrelsen prövar frågor som avses i 6-16 kap., om inte något annat framgår av bestämmelserna.
Förordning (2008:1283)

18 kap. 3 §

  Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret fattar de beslut som behövs med anledning av handläggningen. Förordning (2009:1370)

18 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1370)

18 kap. 6 §

  Beslutsmyndigheten får efter omprövning ändra ett beslut som avses i 5 §. En begäran om omprövning ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom ett år från dagen för beslutet.
Ett beslut som avses i 5 § får också omprövas på initiativ av beslutsmyndigheten inom två månader från dagen för beslutet.

Första stycket gäller inte avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap. 8 a § och 8 kap. 17 § och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 14 kap. 9 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt. Förordning (2010:1599)

19 kap. 1 §

  I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.

Följande beslut får dock inte överklagas:
   1. utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett visst fordon,
   2. Polismyndighetens ställningstagande som rör provisoriska registreringsskyltar,
   3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,
   4. utformningen av personliga fordonsskyltar,
   5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild teckenkombination för personliga fordonsskyltar,
   6. registreringen av uppgifter enligt 2 kap., och
   7. Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 3 a §.

Ett beslut som avses i 18 kap. 5 § får inte överklagas innan det har omprövats enligt 18 kap. 6 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.
Förordning (2014:1269)

19 kap. 2 §

  Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 2 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2009:218)

20 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får meddela
   1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap. 8 a § och 14 kap. 9 §,
   2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registreringsskyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
   3. föreskrifter om verkställighet av lagen om vägtrafikregister, denna förordning, artikel 16-18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 11, 13.1 och 14 i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20, 23.1 och 24 i förordning (EG) nr 1073/2009, och
   4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska styrelsen höra
   1. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet, Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet,
   2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,
   3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och
   4. Utrikesdepartementet, om föreskrifterna avser avgifter för skyltar för beskickningsfordon. Förordning (2015:74)

20 kap. 2 §

  Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Ett undantag får förenas med villkor. Förordning (2008:1283)

20 kap. 3 §

  Undantag som avses i 2 § får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Om ett fordons skatteplikt påverkas krävs synnerliga skäl för undantag. I sådana fall skall beslutet fattas efter samråd med Skatteverket.

Om en fråga om undantag är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttranden från Transportstyrelsen och Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande. Förordning (2008:1283)

20 kap. 3 a §

  Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. 7 a § samt 8 kap. 15 och 16 §§ för typgodkända fordon i slutserier.
Förordning (2009:218)

20 kap. 3 b §

  I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser om att Transportstyrelsen får besluta att vissa fordon inte får registreras. Förordning (2009:218)

20 kap. 3 c §

  Om det finns synnerliga skäl, får Transportstyrelsen tilldela ett fordon ett annat registreringsnummer än det som tilldelats i samband med registreringen av fordonet.
Förordning (2012:176)

20 kap. 4 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att bestämmelserna i denna förordning om registrerade importörer ska gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon. I fråga om den som importerar fordon från en stat som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fattas beslut i sådana ärenden efter samråd med Tullverket.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
   1. bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga fordonstillverkare ska gälla även andra än dem som innehar ett typgodkännande för fordon, eller
   2. att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 6 kap. 9 § får antecknas som utryckningsfordon i vägtrafikregistret.

Undantag som avses i andra stycket 2 får föreskrivas eller beslutas i ett enskilt fall endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om anslutning till vägtrafikregistret för direktåtkomst eller direktanmälan och meddela de villkor härom som behövs.
Förordning (2009:218)

20 kap. 4 a §

  Transportstyrelsen får återkalla ett medgivande som har lämnats enligt 20 kap. 4 § första stycket eller andra stycket 1 om
   1. någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har bedrivits under de senaste tolv månaderna,
   2. medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om ansökan om registrering av fordon, eller
   3. den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla medgivandet. Förordning (2005:1283)

20 kap. 5 §

  Skatteverket får efter överenskommelse med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om anmälan enligt 6 kap. 3 § första stycket 3, 10 kap. 3 § andra stycket och 10 kap. 13 § om ändrad användning av fordon samt om uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.
Förordning (2010:1599)

20 kap. 6 §

  Försvarsmakten får föreskriva begränsningar av Transportstyrelsens uppgiftsskyldighet enligt 12 kap. 2 § 1.
Förordning (2008:1283)

20 kap. 7 §

  Säkerhetspolisen får, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Polismyndigheten, i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 16 kap. 1 §, om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art.
Förordning (2014:1269)

20 kap. 8 §

  Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande av saluvagnsskyltar enligt 17 kap. 5 §. Förordning (2014:1269)

20 kap. 9 §

  Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt
   1. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, och
   2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon. Förordning (2015:358)

20 kap. 10 §

  Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som berör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde.
Förordning (2008:1283)