Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

44 av 55 paragrafer (80 %) har ändrats i förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:649). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1746


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


3 §

  I fråga om personer som avses i 1 § första stycket 1-9 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården får, i den utsträckning det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen utförs, följande personuppgifter behandlas:
   1. namn, personnummer eller annan identifieringsuppgift, fotografi, adress, telefonnummer, yrke och utbildning, kön, medborgarskap och språk,
   2. kommun där den registrerade är folkbokförd och socialdistrikt,
   3. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress som rör
      a) ombud eller ställföreträdare för den registrerade,
      b) arbetsgivare, utbildningsanstalt eller liknande och kontaktperson,
      c) statlig eller kommunal befattningshavare som i tjänsten tar befattning med den registrerade, och
      d) tolk som anlitas av kriminalvården,
   4. närståendes namn, adress och telefonnummer samt relation till den registrerade,
   5. uppgifter om genomförd personutredning och rättspsykiatrisk undersökning, läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
   6. uppgifter om domstols dom eller slutliga beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvandlingsstraff för böter eller vite, samt beslut i häktningsfråga,
   7. uppgifter om domstols avräkningsunderlag,
   8. brott för vilket den registrerade är skäligen misstänkt,
   9. uppgifter om ansökan om nåd samt regeringens beslut om nåd,
   10. annat beslut av regeringen som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
   11. uppgifter om ansökan och beslut enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
   12. uppgifter om dom, beslut eller föreläggande av allmän förvaltningsdomstol eller av myndighet inom eller utom kriminalvården som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
   13. uppgifter om överklagande av domstols dom eller beslut, regeringens beslut eller myndighets beslut,
   14. tidpunkt för verkställighetens början, prövotid och övervakningstid,
   15. tidpunkt för frigivning från kriminalvårdsanstalt samt återstående strafftid vid villkorlig frigivning,
   16. uppgifter om verkställighet av samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk kontroll,
   17. beslut av myndighet i Sverige eller annan stat om verkställighet av påföljd som avser den registrerade,
   18. uppgifter i övrigt angående verkställighet av påföljd,
   19. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter eller vite enligt 18 och 21 §§ bötesverkställighetslagen (1979:189), och
   20. grunden för intagning i häkte eller kriminalvårdsanstalt i fall som avses i 1 § första stycket 8 lagen om behandling av personuppgifter inom kriminalvården (2001:617) eller anledning till transport inom kriminalvårdens transporttjänst.
Förordning (2006:1126)

4 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt 3 § 5 och 6 samt 9-13 får, om det är oundgängligen nödvändigt, känsliga uppgifter behandlas. Förordning (2006:1126)

5 §

  I fråga om personer som är föremål för personutredning får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:
   1. uppgift om att den registrerade är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt med angivande av häktet eller anstalten,
   2. uppgifter om domstols begäran om personutredning samt uppgifter om begäran om hjälp med yttrande från annan enhet inom Kriminalvården,
   3. uppgifter om tidigare domar, brott den registrerade tidigare har begått, tidigare ådömd påföljd och uppgifter om verkställigheten av denna,
   4. datum då personutredning har lämnats till domstolen,
   5. datum för huvudförhandling och domstols dom,
   6. uppgift om den påföljd som den registrerade har dömts till eller uppgift om att åtalet har ogillats, och
   7. uppgifter om den misstänktes personliga förhållanden som behövs för att utreda vilka åtgärder som kan antas förebygga framtida brottslighet. Förordning (2005:1025)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2003:1097)

7 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt 5 § 3 och 7 får känsliga uppgifter behandlas om uppgifterna inhämtats inför upprättandet av personutredningen och det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097)

8 §

  Uppgifter som avses i 5-7 §§ skall gallras senast två år efter det att det mål i vilket personutredningen har begärts slutligt har avgjorts. Om den som personutredningen avser har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, skall dock uppgifterna gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden helt har verkställts. Förordning (2005:10)

9 §

  I fråga om personer som är häktade får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:
   1. uppgifter om den häktades ankomst till häktet och om tilldelat inskrivningsnummer,
   2. datum och tidpunkt för anhållande och häktning,
   3. restriktioner som avses i 24 kap. 5 a § rättegångsbalken,
   4. anknytning till annan häktad eller anhållen med anledning av att denne är misstänkt för delaktighet i samma brott som den häktade,
   5. medgivande från den häktade om granskning av försändelse enligt 3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611),
   6. uppgifter om tid, plats, bevakning och villkor vid besök,
   7. tjänsteutövande besökares namn, adress, telefonnummer och titel,
   8. namn, personnummer, adress, telefonnummer och uppgift om språk och relation till den häktade samt sådana uppgifter som avses i 3 kap. 11 § häkteslagen om annan besökare än som avses i 7 och om person som en häktad tillåts att ha elektronisk kommunikation med,
   9. tilldelat rum och specialkost samt uppgifter om förvaring av den häktades tillhörigheter,
   10. behov av hälso- och sjukvård,
   11. behov av vård eller behandling relaterad till missbruk eller till den häktades brottslighet,
   12. behov av utbildning och uppgifter om sysselsättning,
   13. plats utanför förvaringslokalen där den häktade vistas under permission eller med anledning av sjukdom, undersökning, förhör, förhandling eller liknande,
   14. uppgifter om omständigheter som Kriminalvården måste beakta vid frigivning,
   15. uppgifter om att den häktade har svensk pension och om underrättelse till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med anledning av frihetsberövandet,
   16. uppgifter om transport,
   17. uppgifter om tidigare inträffad fritagning eller avvikelse eller försök eller förberedelse till det samt risk för fritagning eller avvikelse,
   18. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff har gjort sig skyldig till våld eller hot om våld mot personal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller anstalt eller uppgift om framtida risk för sådant våld eller hot,
   19. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff allvarligt stört ordningen inom häktet eller anstalten eller uppgift om framtida risk för sådant handlande,
   20. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff befattat sig med sådana medel som avses i 4 kap. 8 § häkteslagen eller 8 kap. 8 § fängelselagen (2010:610) eller uppgift om framtida risk för befattning med sådana medel,
   21. uppgifter om annan misskötsamhet,
   22. uppgifter om sådan kontroll som avses i 4 kap. 5 § häkteslagen,
   23. tidpunkt då den häktade har delgetts domstols dom och uppgifter om nöjdförklaring,
   24. uppgifter om utskrivning,
   25. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården. Förordning (2011:148)

10 §

  Kriminalvården får i fråga om den som är häktad utöver vad som anges i 3, 4 och 9 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 5 § häktesförordningen (2010:2011) och 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under vistelsen i häkte och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den häktade. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse under vistelsen i häkte. Förordning (2011:148)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2003:1097)

12 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt 9 § 10, 11, 16, 22 och 25 samt 10 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen.
Förordning (2003:1097)

15 §

  I fråga om personer som är dömda till fängelse får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:
   1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 9 § 1, 6-12, 15-21 och 24 och som när det gäller den som är häktad respektive misstänkt i stället ska avse den som är intagen i kriminalvårdsanstalt,
   2. anknytning till annan intagen som är dömd för delaktighet i samma brott som den dömde,
   3. uppgifter om placering i avskildhet och undersökning enligt 6 kap. fängelselagen (2010:610) och om användande av fängsel och undersökning enligt 8 kap. 10 § samma lag,
   4. uppgifter om placering på säkerhetsavdelning,
   5. uppgift om att målsägande i enlighet med 35 § fängelseförordningen (2010:2010) ska underrättas,
   6. uppgifter om permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 11 kap. 1 § fängelselagen,
   7. uppgifter om sådan kontroll som avses i 8 kap. 6 § fängelselagen,
   8. beslut om att den dömde ska inställa sig i anstalt eller påbörja intensivövervakning med elektronisk kontroll, beslut om uppskov med verkställighet och begäran om förpassning genom Polismyndighetens försorg,
   9. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
   10. uppgift om att den dömde har ålagts näringsförbud, kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud,
   11. uppgifter om beslut enligt 26 kap. 18 och 19 §§, 27 kap. 6 § 1 och 2 och 28 kap. 7 § brottsbalken, och
   12. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.

I fråga om den som verkställer fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll tillämpas bestämmelserna i första stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och första stycket 8-12. Förordning (2015:649)

16 §

  Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till fängelse utöver vad som anges i 3, 4 och 15 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 5 § fängelseförordningen (2010:2010), 12 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, 4 kap. 6 a § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder om den intagne, den som står under övervakning efter villkorlig frigivning och den som transporteras av kriminalvårdens transporttjänst. Journalen får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2011:148)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2003:1097)

18 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt 15 § första stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och 9 § 10,
11 och 16 får känsliga uppgifter behandlas. Sådana uppgifter får också behandlas enligt 15 § första stycket 3, 6, 7 och 12 samt 16 §.

Känsliga uppgifter enligt första stycket får endast behandlas om det är oundgängligen nödvändigt. Förordning (2011:148)

19 §

  Uppgifter i en sådan journal som avses i 16 § skall gallras senast tio år efter det att det senaste straffet avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till fängelse gallras senast två år efter det att villkorlig frigivning har skett eller intensivövervakning med elektronisk kontroll har upphört.

I fråga om uppgifter om personer som avses i 1 § första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården skall dock gallring ske senast två år efter det att den registrerade har lämnat anstalten. Förordning (2005:10)

21 §

  I fråga om personer som är dömda till skyddstillsyn får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:
   1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 15 § 10 och 11,
   2. uppgifter om sysselsättning,
   3. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
   4. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.
Förordning (2011:148)

22 §

  Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till skyddstillsyn utöver vad som anges i 3, 4 och 21 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 2 kap. 10 § och 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten.
Förordning (2011:148)

23 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt 21 § 1 och 22 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097)

24 §

  Uppgifter i en sådan journal som avses i 22 § skall gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till skyddstillsyn gallras senast två år efter det att övervakningen har upphört.
Förordning (2005:10)

26 §

  Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst utöver vad som anges i 3 och 4 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder. En sådan journal får innehålla uppgifter om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2005:1025)

27 §

  Vid behandling enligt 26 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097)

28 §

  Uppgifter i en sådan journal som avses i 26 § skall gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst gallras senast två år efter det att föreskriften om samhällstjänst helt har verkställts.
Förordning (2005:10)

31 §

  I fråga om den som transporteras får Kriminalvården utöver vad som anges i 3 och 30 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under transporten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den registrerade.
Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för transporten. Förordning (2011:148)

32 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt 30 § 3 och 31 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097)

34 §

  För de ändamål som anges i 3 § första stycket 1 och 2 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården skall Kriminalvården föra ett register (centrala kriminalvårdsregistret) över personer som
   1. har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst,
   2. har ålagts förvandlingsstraff för böter eller vite,
   3. eller på grund av en utländsk brottmålsdom skall verkställa en sådan påföljd som avses i 1 och 2 i Sverige.
Förordning (2005:1025)

35 §

  Det centrala kriminalvårdsregistret får innehålla sådana uppgifter som avses i 3 § 1, 5-7, 9-11 och 13-19, i 15 § 1 när det gäller hänvisningen till 9 § 16, i 15 § 6 och 9 och i 21 § 2. Förordning (2011:148)

36 §

  För registrering i det centrala kriminalvårdsregistret ska nedan angivna myndigheter lämna uppgifter till Kriminalvården i följande fall.

Uppgift lämnas av    Uppgift lämnas om
1. Polismyndigheten   Dom eller slutligt beslut som avser
            fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom
            med föreskrift om samhällstjänst eller
            förvandlingsstraff för böter eller vite
            Överklagande av dom eller slutligt
            beslut som det har lämnats uppgift om
            tidigare
            Beslut under rättegången att vidare
            verkställighet inte får äga rum
            beträffande den som har dömts till
            skyddstillsyn
            Att dom eller slutligt beslut som
            uppgift har lämnats om tidigare har
            vunnit laga kraft
            Att påföljd i dom eller slutligt beslut
            som uppgift har lämnats om tidigare har
            ändrats till annan påföljd än fängelse,
            skyddstillsyn eller villkorlig dom med
            föreskrift om samhällstjänst
            Att fängelse på livstid har omvandlats
            till fängelse på viss tid enligt lagen
            (2006:45) om omvandling av fängelse på
            livstid
2. Regeringskansliet  Beslut i nådeärenden
3. Migrationsverket, en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen Beslut om att inhibition av en allmän
            domstols beslut om utvisning på grund
            av brott meddelas eller upphävs, att
            ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
            beviljas en utlänning som har utvisats
            på grund av brott eller att ett
            utvisningsbeslut på grund av brott
            helt eller delvis upphävs
Förordning (2014:1162)

37 §

  Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret ska på begäran lämnas ut till Regeringskansliet, en domstol, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Datainspektionen eller en myndighet som får besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, utlänningslagen (2005:716) eller lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Dessutom får Regeringskansliet, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ha direktåtkomst till registret. För Regeringskansliet får dock endast sådana uppgifter göras tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål.
Förordning (2014:1162)

38 §

  Har upphävts genom förordning (2005:10)

39 §

  För att upprätthålla säkerheten och förebygga brott ska det inom Kriminalvården föras ett särskilt register (säkerhetsregistret) över personer som är häktade eller sådana intagna i kriminalvårdsanstalt som avses i 1 § första stycket 3 och 7 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården och som
   1. är eller tidigare har varit placerade på säkerhetsavdelning,
   2. under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff gjort sig skyldiga till allvarligt hot eller våld mot personal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller kriminalvårdsanstalt,
   3. under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff befattat sig med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk,
   4. rymt eller fritagits från häkte eller kriminalvårdsanstalt eller förberett eller gjort försök till rymning eller fritagning, eller
   5. misstänks för att under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff ha deltagit i nätverk som bidrar till allvarliga ordningsstörningar eller brottslig verksamhet. Förordning (2011:148)

40 §

  Säkerhetsregistret får utöver vad som anges i 39 § omfatta häktade eller intagna om det finns särskild anledning att anta att de under den tid som häktningen eller verkställigheten av fängelsestraffet pågår tillsammans med andra kan komma att
   1. utöva allvarlig brottslig verksamhet,
   2. göra sig skyldiga till hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § brottsbalken eller sådant brott mot allmän verksamhet som avses i 17 kap. 1, 2 och 10 §§ samma balk,
   3. allvarligt störa ordningen inom häktet eller anstalten,
   4. delta i nätverk som bidrar till allvarliga ordningsstörningar eller brottslig verksamhet, eller
   5. förbereda rymning eller fritagning.

Om regeringen med stöd av 7 kap. 11 § fängelselagen (2010:610) har beslutat om avvikelser från bestämmelserna i 7 kap. samma lag i fråga om en intagen, ska registret omfatta en sådan intagen, om det inte är uppenbart obehövligt.
Förordning (2011:148)

42 §

  Har upphävts genom förordning (2005:1025)

43 §

  Chefen för Kriminalvården och de personer inom myndigheten som denne utser får ha direktåtkomst till säkerhetsregistret.

Uppgifter i säkerhetsregistret får lämnas ut till annan personal inom Kriminalvården om uppgiften vid fullgörandet av arbetsuppgift inom Kriminalvården kan antas ha betydelse för att upprätthålla ordningen och säkerheten eller förebygga brott. Förordning (2005:1025)

44 §

  Rikspolischefen, säkerhetspolischefen och de personer som respektive chef utser får ha direktåtkomst till uppgifter om huruvida en person är registrerad i säkerhetsregistret.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får lämna ut en sådan uppgift till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, om uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i myndighetens brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande åtgärder.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, lämnas ut till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Utlämnandet får endast avse uppgifter som kan antas ha särskild betydelse för
   1. en pågående undersökning i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens brottsutredande verksamhet,
   2. andra brottsbekämpande åtgärder, eller
   3. att upprätthålla ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till Regeringskansliet om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden
   1. om nåd i brottmål,
   2. enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, eller
   3. enligt 7 kap. 11 § eller 13 kap. 6 § fängelselagen (2010:610).

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till allmän domstol om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden som handläggs enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.
Förordning (2014:1162)

45 §

  Uppgifter i säkerhetsregistret skall gallras senast fem år efter det att den registrerade har frigivits från häkte eller blivit villkorligt frigiven. Om villkorlig frigivning inte sker skall uppgifterna gallras senast fem år efter det att den registrerade helt har verkställt fängelsestraffet.
Förordning (2005:1025)

46 §

  Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndigheter i följande fall.

Uppgift lämnas till       Uppgift lämnas om
1. Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet      Intagning i eller avgång från
                kriminalvårdsanstalt av svenska
                medborgare som under
                kalenderåret fyller 18-47 år
                Beslut om förlängning av
                verkställighetstid med minst en
                månad för intagen om vilken
                underrättelse har lämnats
                tidigare
                Verkställighetens början vid
                verkställighet utanför anstalt
                i form av intensivövervakning
                med elektronisk kontroll och
                tidpunkt för verkställighetens
                slut för svenska medborgare
                som under kalenderåret fyller
                18-47 år
2. Försäkringskassan      Tidpunkt för frihetsberövande
                på grund av häktning eller
                hävning av häktningsbeslut
                Tidpunkt för intagning i eller
                avgång från kriminalvårdsanstalt
                eller tidpunkt då verkställighet
                av fängelsestraff på annat sätt
                påbörjades samt beslutad
                tidpunkt för avgång från
                kriminalvårdsanstalt
                Tidpunkt för påbörjad eller
                avslutad vårdvistelse eller
                utökad frigång enligt
                fängelselagen (2010:610)
                Tidpunkt för avvikelse från
                kriminalvårdsanstalt eller från
                vistelse utanför anstalt i form
                av vårdvistelse eller utökad
                frigång enligt fängelselagen
                och tidpunkt för återupptagande
                av sådan verkställighet efter
                avvikelse
                Tidpunkt för påbörjad eller
                avslutad vistelse på statens
                bekostnad i ett sådant
                familjehem eller hem för vård
                eller boende som avses i
                socialtjänstlagen (2001:453)
                till följd av dom på
                skyddstillsyn med särskild
                behandlingsplan
3. Polismyndigheten       Intagning i eller avgång från
                kriminalvårdsanstalt eller
                förflyttning till annan anstalt
                Verkställighetens början vid
                verkställighet utanför anstalt
                i form av intensivövervakning
                med elektronisk kontroll och
                tidpunkt för verkställighetens
                slut samt vistelse utanför
                anstalt i form av vårdvistelse,
                vistelse i halvvägshus eller
                utökad frigång enligt
                fängelselagen
                Verkställighetens början i
                kriminalvårdsanstalt när den
                sammanlagda tiden att avtjäna
                är fängelse i minst ett år
                Permission eller avgång från
                kriminalvårdsanstalt, om
                underrättelsen kan antas vara
                av betydelse för myndighetens
                verksamhet
4. Säkerhetspolisen       Intagning i eller avgång från
                kriminalvårdsanstalt samt
                permission eller förflyttning
                till annan anstalt, om
                underrättelsen kan antas vara
                av betydelse för
                Säkerhetspolisens verksamhet
                Vistelse utanför anstalt i form
                av vårdvistelse, vistelse i
                halvvägshus eller utökad frigång
                enligt fängelselagen, om
                underrättelsen kan antas vara av
                betydelse för Säkerhetspolisens
                verksamhet
5. Pensionsmyndigheten     Tidpunkt för frihetsberövande
                på grund av häktning eller
                hävning av häktningsbeslut
                Tidpunkt för intagning i eller
                avgång från kriminalvårdsanstalt
                eller tidpunkt då verkställighet
                av fängelsestraff på annat sätt
                påbörjades samt beslutad
                tidpunkt för avgång från
                kriminalvårdsanstalt
                Tidpunkt för påbörjad eller
                avslutad vårdvistelse eller
                utökad frigång enligt
                fängelselagen
                Tidpunkt för avvikelse från
                kriminalvårdsanstalt eller från
                vistelse utanför anstalt i form
                av vårdvistelse eller utökad
                frigång enligt fängelselagen
                och tidpunkt för återupptagande
                av sådan verkställighet efter
                avvikelse
                Tidpunkt för påbörjad eller
                avslutad vistelse på statens
                bekostnad i ett sådant
                familjehem eller hem för vård
                eller boende som avses i
                socialtjänstlagen (2001:453)
                till följd av dom på
                skyddstillsyn med särskild
                behandlingsplan.
Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 30 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Förordning (2014:1162)

47 §

  Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att lämna uppgifter för rättsstatistiken finns i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2005:1025)

49 §

  Den som i tjänsten tar del av uppgifter ur det centrala kriminalvårdsregistret eller säkerhetsregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt skall genast anmäla det till Kriminalvården. Förordning (2005:1025)

50 §

  Oavsett vad som föreskrivs om gallring i denna förordning skall en uppgift som behandlas tas bort om en överrätt genom en dom eller ett slutligt beslut som har vunnit laga kraft har frikänt den tilltalade eller dömt honom eller henne till en påföljd som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.
Detsamma gäller om en överrätt har upphävt en tingsrätts beslut om förvandlingsstraff för böter eller vite eller om Kriminalvården enligt 18 § bötesverkställighetslagen (1979:189) har beslutat om att ett sådant straff skall falla bort. Förordning (2005:1025)

51 §

  Riksarkivet får, efter samråd med Kriminalvården, meddela föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt bestämmelser i denna förordning får bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Förordning (2005:1025)

52 §

  Kriminalvården meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten i 36 och 46 §§ samt om tiden och sättet för att fullgöra den efter samråd med berörd myndighet. Förordning (2014:1162)

53 §

  Har upphävts genom förordning (2005:1025)

54 §

  Kriminalvården får meddela föreskrifter om begränsningar av de uppgifter som behandlas för ett visst ändamål.
Förordning (2005:1025)

55 §

  Kriminalvården får efter samråd med Datainspektionen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården och denna förordning.
Förordning (2005:1025)