Förordning (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

6 av 10 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:946). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning upphävdes 2009-07-01 genom SFS 2009:279


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-28


3 §

  Myndigheten ska
   1. besluta om statsbidrag eller särskilda medel till utbildningsanordnare som får anordna kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning,
   2. på det sätt som anges i 1 kap. 9 § förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning svara för sådana försäkringar som anges där,
   3. ha ett övergripande nationellt planeringsansvar för utbildningen och lämna förslag om de ekonomiska ramarna,
   4. följa upp och främja utvecklingen av utbildningen,
   5. informera och sprida kunskap om utbildningen,
   6. ha tillsyn över utbildningen,
   7. säkerställa utbildningens kvalitet,
   8. svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,
   9. främja studerandeinflytande, och
   10. inom sitt verksamhetsområde samverka med berörda myndigheter och organisationer.

Det som sägs i första stycket 1 och 2 gäller inte kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs som uppdragsutbildning.
Förordning (2007:946)

4 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:946)

7 §

  Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta om
   1. myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,
   2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 7 a §, och
   3. den huvudsakliga fördelningen av utbildningsplatser.
Förordning (2007:946)

7 a §

  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska myndigheten redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:946)

8 §

  Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Myndigheten har även rätt att av en utbildningsanordnare som bedriver kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning ta ut avgifter för
   1. studiedokumentation och administration avseende uppdragsutbildningen med 2 400 kronor per utbildningsintag, och
   2. tillsyn och uppföljning avseende uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i annan kvalificerad yrkesutbildning med 23 000 kronor per ärende.
Förordning (2006:1531)

9 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § andra stycket får dock inte överklagas.
Förordning (2007:946)