Viltskadeförordning (2001:724)

10 av 18 paragrafer (56 %) har ändrats i viltskadeförordning (2001:724) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:993). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


3 §

  Sametinget får till en sameby lämna bidrag till åtgärder för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller kungsörn orsakar skador på renar. Bidrag får lämnas endast efter ansökan och för åtgärder som normalt inte ingår i renskötseln. Förordning (2013:1098)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1264)

9 §

  Sametingets beslut om ersättning till en sameby ska grunda sig på resultatet av undersökningarna enligt 8 § andra stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Förekomst av varg, björn, järv, lo eller kungsörn som inte konstaterats av länsstyrelsen ger rätt till ersättning endast om det finns särskilda skäl och förekomsten kan anses styrkt.
Innan ersättning lämnas i sådana fall ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2009:1264)

11 §

  Länsstyrelsen får lämna bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap.

Länsstyrelsen får lämna ersättning för skada av vilt på annat än ren om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv ska svara för de kostnader som skadan föranleder.

Vid prövningen enligt första och andra stycket ska det särskilt beaktas om viltet får jagas, skadans omfattning samt möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra skadeförebyggande åtgärder. Förordning (2015:841)

11 a §

  Bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt enligt 11 § första stycket får lämnas med högst 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Ersättning för indirekta kostnader som uppstått till följd av skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap får lämnas med högst 80 procent av de stödberättigande indirekta kostnaderna. Förordning (2016:865)

11 b §

  Bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt enligt 11 § första stycket och ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap får inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Ett företag ska anses vara i ekonomiska svårigheter om det är fråga om någon av de omständigheter som anges i artikel 2.14 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Trots vad som anges i första stycket får ersättning för skada på annat än ren, fisk och fiskeredskap lämnas till företag i ekonomiska svårigheter, om svårigheterna har orsakats av viltskadan. I dessa fall får ersättning lämnas för att kompensera för skador som viltet har orsakat.
Förordning (2016:865)

11 c §

  Bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt enligt 11 § första stycket och ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap får inte lämnas till företag som är föremål för ett betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2016:865)

11 d §

  När ersättning lämnas för skada på fisk och fiskredskap enligt 11 § andra stycket ska länsstyrelsen beakta vad som sägs om stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn i 2, 4-7 och 9 §§ förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk.
Förordning (2017:920)

13 §

  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om bidrag och ersättning som avser annan skada av vilt än skada på fisk och fiskeredskap.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap.

Sametinget får meddela föreskrifter om bidrag och ersättning som avser skada av vilt när det gäller rennäringen.
Förordning (2015:841)

14 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Sametingets beslut enligt denna förordning och länsstyrelsens beslut enligt 12 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:993)