Förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1452). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1348


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395).

Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut om bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. Förordning (2006:1452)

2 §

  Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande, direktören och fem övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna skall två vara jurister, två ha särskild insikt i studerandes förhållanden och en ha särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs skall det finnas ersättare för ledamöterna. Förordning (2001:735)

12 §

  Av 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395) och 30 § förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier framgår att nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit inte får överklagas.

I övrigt skall 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas på beslut av nämnden. Förordning (2006:1452)

Whoops, looks like something went wrong.