Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

2 av 24 paragrafer (8 %) har ändrats i lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:734). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet upphävdes 2005-12-01 genom SFS 2005:787


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-23


13 §

  Underrättelseregistret får om förutsättningarna för registrering enligt 11 och 12 §§ är uppfyllda innehålla följande uppgifter om en enskild person:
   1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
   2. identifieringsuppgifter, arbetsplats och yrke,
   3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,
   4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet,
   5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
   6. ärendenummer,
   7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registrerade behandlas och till register som förs av polismyndighet, Skatteverket eller Tullverket i vilket uppgifter om den registrerade förekommer, och
   8. varning om att personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen. Lag (2003:734)

17 §

  Ett spaningsregister får om förutsättningarna för registrering enligt 15 och 16 §§ är uppfyllda innehålla följande uppgifter om en enskild person:
   1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
   2. identifieringsuppgifter, arbetsplats och yrke,
   3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,
   4. de omständigheter och händelser som ger upphov till misstanke om brott som Tullverket har befogenhet att ingripa mot,
   5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
   6. ärendenummer,
   7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registrerade behandlas och till register som förs av polismyndighet, Skatteverket eller Tullverket i vilket uppgifter om den registrerade förekommer, och
   8. varning om att personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen. Lag (2003:734)