Lag (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i lag (2001:853) om äldreförsörjningsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1007). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2001:853) om äldreförsörjningsstöd upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-04


1 §

  I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:853)

4 §

  Den stödberättigade ska genom äldreförsörjningsstödet dels tillförsäkras en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkras medel för att täcka en skälig bostadskostnad.

Den skäliga levnadsnivån enligt första stycket ska per månad motsvara en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet för den som är gift.

En bostadskostnad som uppgår till högst 6 200 kronor per månad för den som är ogift och 3 100 kronor per månad för den som är gift ska anses som en skälig bostadskostnad enligt första stycket. För var och en av makarna ska bostadskostnaden beräknas till hälften av deras sammanlagda bostadskostnad. För var och en av de boende i tvåbäddsrum i särskild boendeform ska en bostadskostnad som uppgår till högst 2 850 kronor per månad anses som en skälig bostadskostnad enligt första stycket.
Lag (2008:1428)

10 a §

  En stödberättigad ska betala för sitt uppehälle för varje dag som han eller hon är
   - häktad
   - intagen i anstalt eller
   - på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453). Vid vistelse i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende gäller detta endast för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Betalning ska ske genom att Pensionsmyndigheten, efter skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från äldreförsörjningsstödet när det betalas ut.
Om den stödberättigade samtidigt med stödet uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension eller livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, ska endast ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kronor för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid ska det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

Avdrag ska inte göras för tid under vilken den stödberättigade vistas utanför anstalt enligt 58 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Avdrag ska heller inte göras, om den stödberättigade är berättigad till livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring men förmånen enligt 6 kap. 8 § sistnämnda lag inte ska utges.
Lag (2009:1007)

12 §

  Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas i ärenden enligt denna lag:
   - 17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,
   - 20 kap. 2 a § om provisoriska beslut,
   - 20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning,
   - 20 kap. 5 § om preskription,
   - 20 kap. 6 § första stycket andra meningen om förbud mot överlåtelse,
   - 20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
   - 20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet, och
   - 20 kap. 10-13 §§ om överklagande m.m.
Lag (2004:853)