Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:214). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet upphävdes 2005-12-01 genom SFS 2005:791


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Uttryck eller beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i lagen. Förordning (2003:1020)

5 §

  Ett beslut enligt 19 § lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet skall fattas av Tullverkets chef eller, efter chefens förordnande, av någon annan chefstjänsteman vid verket. Förordning (2004:214)

7 §

  Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild undersökning får lämnas ut till en annan tulltjänsteman, annan enhet inom Tullverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet eller Skatteverket endast om uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020)

9 §

  Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i respektive myndighets brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020)

11 §

  Uppgifter ur ett spaningsregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för pågående undersökning i respektive myndighets brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020)

14 §

  Tullverket får efter samråd med Datainspektionen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och denna förordning.
Förordning (2003:1020)