Lag (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i lag (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1408). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1420


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-10


3 §

  Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare.

Enbart de personer som enligt 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt skulle ha sambeskattats ska vid tillämpningen av denna lag anses ingå i samma hushåll.
Har ett dödsbo rätt till skattereduktion enligt 8 § ska dödsboet och de personer som avses i 8 § 1 vid tillämpningen av 9-12 §§ anses ingå i samma hushåll. Lag (2007:1408)

6 §

  Skattereduktion kan oavsett bestämmelserna i 5 § tillgodoräknas den skattskyldige om denne året före taxeringsåret har förvärvat fastigheten genom arv eller testamente efter sin make, sambo eller förälder, eller genom bodelning med anledning av makens eller sambons död om
   1. den skattskyldige vid utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med makens, sambons eller förälderns dödsbo enligt bestämmelserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
   2. maken, sambon eller föräldern var bosatt på fastigheten den 1 januari året före taxeringsåret och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfallet, eller dennes dödsbo ägde fastigheten den 1 januari året före taxeringsåret,
   3. den skattskyldige var bosatt på fastigheten den 1 januari det år då dödsfallet inträffade och detta förhållande därefter bestått fram till utgången av året före taxeringsåret, och
   4. den skattskyldige fortfarande ägde fastigheten vid utgången av året före taxeringsåret. Lag (2007:1408)

7 §

  Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för det år dödsfallet inträffade om
   1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med dödsboet enligt bestämmelserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
   2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari året före taxeringsåret och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfallet, och
   3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i dödsboet och var bosatt på fastigheten under hela det år som föregått taxeringsåret. Lag (2007:1408)

8 §

  Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för året efter dödsfallsåret om
   1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med dödsboet enligt bestämmelserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
   2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari det år dödsfallet inträffade och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfallet, och
   3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i dödsboet och var bosatt på fastigheten den 1 januari det år dödsfallet inträffade och detta förhållande därefter bestått fram till utgången av året efter dödsfallsåret.
Lag (2007:1408)

11 §

  Spärrbeloppet är fyra procent av summan av
   1. den skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
   2. den skattskyldiges överskott i inkomstslaget kapital enligt 1 kap. 6 § inkomstskattelagen.

Om det finns flera medlemmar i den skattskyldiges hushåll eller om reduktionsfastigheten ägs av flera delägare som ingår i samma hushåll, ska spärrbeloppet fastställas gemensamt för dem.

Spärrbeloppet får inte fastställas till ett lägre belopp än 2 800 kronor. Lag (2007:1408)

14 §

  Skattereduktion för fastighetsskatt räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) samt mot statlig fastighetsskatt.

Skattereduktion för fastighetsskatt tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation och skattereduktion enligt inkomstskattelagen, men efter skattereduktion enligt lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxeringar. Lag (2002:542)