Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

16 av 21 paragrafer (76 %) har ändrats i förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:816). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-07


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.
Förordning (2004:95)

3 §

  Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt
   - lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
   - atomansvarighetslagen (1968:45),
   - den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
   - trafikskadelagen (1975:1410),
   - sparbankslagen (1987:619),
   - lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
   - lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
   - lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
   - lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
   - lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
   - lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
   - lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
   - lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
   - bokföringslagen (1999:1078),
   - lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
   - lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
   - lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
   - lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
   - lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
   - lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
   - lagen (2004:575) om europabolag,
   - aktiebolagslagen (2005:551),
   - lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
   - lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
   - lagen (2010:751) om betaltjänster,
   - försäkringsrörelselagen (2010:2043),
   - lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
   - lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
   - lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
   - lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,
   - lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,
   - lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
   - lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012,
   - kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning),
   - lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, och
   - lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.
Förordning (2019:816)

4 §

  Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser     Avgift kronor
A      600
B      1 200
C      2 100
D      3 600
E      6 000
F      9 000
G      14 400
H      20 400
I      26 400
J      32 400
K      42 000
L      60 000
M      84 000
N      108 000
O      138 000
P      186 000
Q       324 000
R      420 000
S      552 000
T      780 000
U      1 200 000
V      1 680 000
X      2 160 000
Y      2 640 000
Z      3 120 000
Å      3 600 000
Ä      4 200 000
Ö      4 800 000
AA      5 400 000
AB      6 000 000
AC      6 600 000
AD      7 200 000
Förordning (2019:466)

4 a §

  I samband med prövning av en ansökan eller anmälan för vilken avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika avgiftsklasser ska Finansinspektionen så snart det kan ske besluta vilken avgift som ska tas ut för prövningen av ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när avgiften senast ska betalas. Förordning (2016:1178)

5 §

  Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Avgift tas även ut för prövning av en ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1-7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G. Förordning (2017:1192)

5 a §

  Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i
   - bank,
   - betalningsinstitut,
   - börs,
   - clearingorganisation,
   - finansiellt institut,
   - fondbolag,
   - företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
   - företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
   - företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
   - företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
   - försäkringsföretag,
   - försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
   - förvaltare av alternativa investeringsfonder,
   - institut för elektroniska pengar,
   - juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
   - kreditmarknadsföretag,
   - pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
   - registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
   - tjänstepensionsföretag,
   - understödsförening, eller
   - värdepappersbolag.

I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket.

I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

I fråga om tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställ- företrädare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första-sjunde styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.
Förordning (2019:816)

5 b §

  Avgift tas ut för intyg om verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.
Förordning (2014:453)

5 c §

  Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass I. Förordning (2016:736)

5 d §

  Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 24 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2018:1101)

5 e §

  Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 13 §, 17 kap. 30 § andra stycket och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande:
   1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
   2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag - tilläggskapital belopp. Avgiftsklass M.
   3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag - tilläggskapital metod. Avgiftsklass P.
   4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag - klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
   5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.
   6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.
   7. Undantag för ett försäkringsföretag från att lämna upplysningar varje kvartal. Avgiftsklass G.
Förordning (2016:1178)

5 f §

  Avgift tas ut vid anmälan om förvärv där motprestation för förvärvet är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndigande i 16 kap. 1 § 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Förordning (2016:736)

5 g §

  Avgift tas ut för ett intyg som visar en fysisk persons skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 12 § 3 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass C. Förordning (2019:466)

6 §

  Avgift ska betalas till Finansinspektionen på det sätt som inspektionen anvisar. Handläggningen av ansökan eller anmälan kommer att påbörjas först när betalningen har kommit inspektionen till handa. Ansökan eller anmälan kan avvisas om betalning inte har kommit inspektionen till handa inom 30 dagar från det att inspektionen har anvisat hur betalningen ska ske. Förordning (2015:704)

8 §

  Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om
   1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
   2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen,
   3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
   4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
   5. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och
   6. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 27 § lagen om tjänstepensionsföretag. Förordning (2019:816)

10 §

  Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om avgiften överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:1032)

13 §

  Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4-5 d §§ samt i bilagan. Förordning (2011:888)