Förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt

7 av 7 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1402). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-20


1 §

  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid samtliga förvaltningsrätter.

Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion och notarieförordningen (1990:469). Förordning (2009:1402)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2003:328)

3 §

  Föredragande som har fullgjort notariemeritering får ges förordnande enligt 20-21 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion.

Vad som sägs om notarie i 14 § andra stycket, 20 § andra och tredje styckena och 21 § andra och tredje styckena förordningen med förvaltningsrättsinstruktion ska även gälla föredragande som fått förordnande enligt första stycket.
Förordning (2009:1402)

3 a §

  Har upphävts genom förordning (2007:649)

4 §

  Lagmannen får förordna anställda vid förvaltningsrätten att på eget ansvar
   1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och utlänningslagen (2005:716), och
   2. förordna sakkunnig i mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.
Förordning (2009:1402)

5 §

  Lagmannen får förordna lagfarna föredragande som har tjänstgjort minst två år vid förvaltningsrätt och förvaltningsrättsnotarier som har tjänstgjort minst ett år, under förutsättning att de bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämpliga, att på eget ansvar
   1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och
   2. besluta om beviljande av rättshjälp.
Förordning (2009:1402)

6 §

  Förordnande enligt 4 och 5 §§ får inte avse mål eller frågor som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet.

Uppkommer en fråga av sådant slag som anges i första stycket skall den som förordnats anmäla frågan för lagmannen eller den domare som lagmannen utsett. I förvaltningsrätt som är avdelningsindelad skall sådan fråga i stället anmälas för avdelningschefen eller den domare avdelningschefen utsett.
Förordning (2009:1402)