Lag (2001:99) om den officiella statistiken

22 av 29 paragrafer (76 %) har ändrats i lag (2001:99) om den officiella statistiken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:908). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).

Bestämmelserna i 14-16 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan statistik hos en statistikansvarig myndighet. Lag (2018:352)

2 §

  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:352)

3 §

  Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Lag (2013:945)

3 a §

  Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.

Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Följande kvalitetskriterier ska då tillämpas:
   1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov,
   2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena,
   3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver,
   4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och det datum då de ska lämnas,
   5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,
   6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt
   7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål. Lag (2013:945)

5 §

  Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2018:352)

7 §

  Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Europeiska kommissionen:
   1. näringsidkare,
   2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,
   3. stiftelser och ideella föreningar, samt
   4. kommuner, regioner och kommunalförbund.

Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken. Lag (2019:908)

8 §

  Registrerade trossamfund som inte bedriver näringsverksamhet är skyldiga att lämna följande uppgifter till de statistikansvariga myndigheterna för den officiella statistiken:
   1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten, och
   2. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden. Lag (2013:945)

9 §

  Har upphävts genom lag (2013:945)

10 §

  Har upphävts genom lag (2013:945)

11 §

  Har upphävts genom lag (2013:945)

12 §

  Har upphävts genom lag (2013:945)

13 §

  Har upphävts genom lag (2013:945)

14 §

  En statistikansvarig myndighet får behandla personuppgifter för framställning av statistik om inte annat följer av 15 §. För sådan behandling är myndigheten personuppgiftsansvarig.

Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer.

Trots vad som anges i första stycket kan en statistikansvarig myndighet vara personuppgiftsbiträde åt en annan statistikansvarig myndighet. Lag (2018:352)

15 §

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 (känsliga personuppgifter) och artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas om det följer av föreskrifter som regeringen meddelar.

Vid framställning av annan statistik än officiell statistik får personuppgifter enligt första stycket också behandlas om behandlingen
   1. är nödvändig för statistiska ändamål och samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära, eller
   2. ingår i ett forskningsprojekt och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lag (2018:352)

15 a §

  Artiklarna 16 och 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till rättelse och rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2018:352)

18 §

  Har upphävts genom lag (2018:352)

20 §

  Om den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1-3 eller 8 § inte fullgör skyldigheten, får den myndighet som har begärt uppgiften förelägga den uppgiftsskyldige att göra det.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Lag (2013:945)

21 §

  Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 20 § andra stycket prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:835)

23 §

  Har upphävts genom lag (2018:352)

24 §

  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om vitesföreläggande eller om att någon ska ingå i en statistisk undersökning får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2013:945)

25 §

  Den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1-3 eller 8 § men uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift, döms till penningböter, högst 1 000 kronor.

Den som inte har följt ett vitesföreläggande ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den statistikansvariga myndigheten. Lag (2013:945)

26 §

  Den som bryter mot 6 § ska dömas för olovlig identifiering till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. I ringa fall döms det inte till ansvar. Lag (2018:352)