Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

38 av 81 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:561). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning upphävdes 2011-12-15 genom SFS 2011:1108


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 kap. 3 §

  Den som enbart får vägledning eller sina kunskaper bedömda på det sätt som anges i 4 kap. 16 och 19 §§ behöver inte vara intagen som elev i kommunal vuxenutbildning.
Förordning (2004:640)

1 kap. 4 §

  För att uppnå syftet med den kommunala vuxenutbildningen enligt 11 kap. 2 § skollagen (1985:1100) ska kommunens stöd för lärande utöver 1 kap. 9 § skollagen och läroplanen utgå från
   1. nationellt eller lokalt fastställda mål i kursplaner inom olika kunskapsområden för grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning, eller
   2. den enskildes utbildningsmål som har dokumenterats enligt en individuell studieplan för en eller flera sådana individuella kurser som avses i 2 kap. 7 §.
Förordning (2009:134)

1 kap. 7 §

  Inom kommunal vuxenutbildning beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier.

Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng; en veckas heltidsstudier motsvarar i genomsnitt 20 gymnasiepoäng.

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.
Förordning (2004:640)

1 kap. 10 §

  I de fall kommunal vuxenutbildning anordnas enligt 11 kap. 6 § skollagen (1985:1100) får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstagaren har fått ett tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning.

Även om myndighetsutövning överlämnats enligt första stycket har en kommun eller ett landsting sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap. 9-11 §§ studiestödsförordningen (2000:655). Förordning (2010:254)

2 kap. 2 §

  Inom grundläggande vuxenutbildning finns nationella kurser och lokala kurser.

Inom gymnasial vuxenutbildning finns nationella kurser, lokala kurser, individuella kurser och projektarbete. Med projektarbete avses ett större arbete som genomförs inom ramen för utbildningen. Förordning (2009:134)

2 kap. 8 a §

  Har upphört genom förordning (2006:1277)

2 kap. 9 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner för kärnämnen och övriga nationella kurser samt för projektarbete.
Förordning (2006:1277)

2 kap. 13 §

  Rektor ansvarar för att individuella studieplaner upprättas för samtliga deltagare. Av planen skall den enskildes utbildningsmål och verksamhetspoäng framgå.

Den individuella studieplanen skall utarbetas i samverkan med den enskilde. Planen skall upprättas i nära anslutning till intagningen och skall vid behov revideras.

Målen för individuella kurser skall framgå av den individuella studieplanen. Förordning (2004:640)

2 kap. 16 §

  Kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildning är svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap.
Förordning (2004:640)

2 kap. 18 §

  Gymnasial vuxenutbildning får förekomma som kurser inom alla ämnen som före den 1 juli 2011 finns i gymnasieskolan med undantag av specialidrott. Dessutom får projektarbete förekomma.

Därutöver får gymnasial vuxenutbildning förekomma som kurser med syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.
Förordning (2011:561)

2 kap. 19 §

  Kärnämnen inom gymnasial vuxenutbildning är svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

För döva och hörselskadade får teckenspråk vara kärnämne.
Kurser inom detta ämne kan då ersätta andra kärnämneskurser, dock inte svenska. Beslut om detta fattas av rektorn eller den rektorn bestämmer. Förordning (2011:561)

2 kap. 20 §

  Har upphävts genom förordning (2009:134)

2 kap. 21 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

2 kap. 22 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

2 kap. 23 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

2 kap. 24 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

2 kap. 25 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

2 kap. 26 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

3 kap. 2 §

  För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen.
Förordning (2009:134)

3 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2008:628)

3 kap. 7 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om särskilda förkunskapskrav till kurser inom gymnasial vuxenutbildning.

Styrelsen för utbildningen får meddela föreskrifter om särskilda förkunskapskrav till lokala kurser.
Förordning (2009:134)

3 kap. 9 §

  Har upphävts genom förordning (2009:134)

3 kap. 9 a §

  Har upphävts genom förordning (2005:1183)

3 kap. 10 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

4 kap. 3 §

  Som betyg inom grundläggande vuxenutbildning ska någon av följande beteckningar användas:

Icke godkänt (IG)

Godkänt (G)

Väl godkänt (VG). Förordning (2009:134)

4 kap. 4 §

  Som betyg inom gymnasial vuxenutbildning skall någon av följande beteckningar användas:

Icke godkänt (IG)

Godkänt (G)

Väl godkänt (VG)

Mycket väl godkänt (MVG).
Förordning (2006:1277)

4 kap. 6 §

  Det ska finnas betygskriterier för sådana kurser som enligt 1 § ska betygssättas och för projektarbete. Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för nationella kurser och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen ska läraren använda dessa betygskriterier.

Betygskriterierna ska precisera vilka kunskaper som krävs enligt kursplanen för att deltagaren ska få betygen Godkänt eller Väl godkänt, samt för kurser och projektarbete inom gymnasial vuxenutbildning även betyget Mycket väl godkänt.

Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier.
Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

Lärarna bör använda nationellt fastställda prov som ett hjälpmedel för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. Skolverket får meddela föreskrifter om de nationella proven. Skolverket beslutar också om utformningen av proven. Förordning (2008:120)

4 kap. 7 §

  Betygen för samtliga deltagare ska föras i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifterna i ett sådant intyg som avses i 19 §. Betygskatalogen ska utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs.
Betygen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild deltagare. Förordning (2008:120)

4 kap. 9 §

  Den som har fått minst betyget Godkänt i den grundläggande vuxenutbildningens samtliga kärnämnen ska få slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning.

Den som har fler betyg från grundläggande vuxenutbildning än som avses i första stycket får själv bestämma vilka övriga betyg som ska ingå i slutbetyget. I slutbetyget får dock inte betyg på en delkurs ingå om deltagaren har fått betyg på kursen i sin helhet.

I slutbetyget får betyg från kommunal vuxenutbildning tas in.

Ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det. Förordning (2008:628)

4 kap. 10 §

  Rätt till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning har den som har betyg i
   1. samtliga kärnämneskurser, och
   2. andra kurser, delkurser eller projektarbete som enligt kursplanerna uppgår till sammanlagt minst 1 750 gymnasiepoäng.

Den som har fått betyg i kurser eller delkurser utöver vad som följer av första stycket har rätt att välja vilka kurser eller delkurser utöver kärnämneskurserna som ska ingå i slutbetyget.
Detsamma gäller för projektarbete. De kurser, delkurser eller projektarbete som utöver kärnämneskurserna ingår i slutbetyget får sammanlagt inte uppgå till mer än 1 799 gymnasiepoäng.

I slutbetyget ska deltagarens gymnasiepoäng specificeras.
Förordning (2008:120)

4 kap. 11 §

  I slutbetyg som avses i 10 § får betyg tas in från gymnasial vuxenutbildning i den kommunala vuxenutbildningen samt från gymnasieskolan eller motsvarande på projektarbete och på de kurser som får förekomma i gymnasial vuxenutbildning.

I slutbetyget får dock inte betyg på en delkurs ingå, om deltagaren har fått ett sammanfattande betyg på kursen i dess helhet. I slutbetyget får inte heller betyg ingå från de kurser i ämnena idrott och hälsa respektive estetisk verksamhet som före den 1 juli 2011 är kärnämneskurser i gymnasieskolan. Förordning (2011:561)

4 kap. 14 §

  Har upphävts genom förordning (2009:134)

4 kap. 16 §

  Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning skall få genomgå prövning i alla kurser som får förekomma inom kommunal vuxenutbildning, utom orienteringskurser och individuella kurser, samt i projektarbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller projektarbetet.
Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett projektarbete, om eleven har fått minst betyget Godkänt på kursen eller projektarbetet.

Prövning får göras endast i en kommun eller ett landsting som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller projektarbete, utbildning inom det kunskapsområde som projektarbetet avser.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om prövning. Förordning (2006:1277)

4 kap. 17 §

  Har upphävts genom förordning (2004:640)

4 kap. 18 §

  Bestämmelserna om betygssättning och utfärdande av betyg i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid prövning enligt 16 §. Förordning (2004:640)

4 kap. 19 §

  Den som har genomgått en individuell kurs eller en orienteringskurs eller som vill få sina kunskaper och färdigheter dokumenterade på annat sätt än genom betyg skall få ett intyg.

Intyg utfärdas av rektorn. Förordning (2004:640)

5 kap. 1 §

  Personer som är bosatta i Danmark eller Finland med självstyrande områden eller i Island eller Norge, och som genom sin tidigare skolgång i hemlandet har sådana förutsättningar som bedöms i huvudsak motsvara svensk grundskoleutbildning eller motsvarande vuxenutbildning, ska i fråga om gymnasial vuxenutbildning likställas med sökande från den kommun där den sökta utbildningen anordnas.

Med självstyrande områden avses Färöarna och Grönland samt Åland. Förordning (2009:134)

6 kap. 8 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning får dock inte överklagas.

I 10 kap. kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om laglighetsprövning.


Övergångsbestämmelser

2002:1012
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
   2. Prövning får fortfarande genomföras enligt de kursplaner som gällde före den 30 juni 1994 under förutsättning att den lärare som förrättar prövningen har erfarenhet av att undervisa enligt den kursplan som prövningen avser. I sådana fall gäller äldre föreskrifter om betygssättning. Detta gäller dock bara till och med utgången av juni 2006.
   3. Prövning får dessutom genomföras enligt de kursplaner som gällde den 30 juni 2001. Detta gäller dock bara till och med utgången av juni 2006.
   4. I ett slutbetyg enligt 4 kap. 10 § får, enligt närmare föreskrifter som meddelas av Statens skolverk, också tas med betyg satta före den 1 juli 2001.
   5. Rätt till slutbetyg enligt 4 kap. 10 § har även den som har betyg i samtliga kärnämneskurser och andra kurser, delkurser eller projektarbete som enligt kursplanerna uppgår till mer än 1 700 gymnasiepoäng, om det i slutbetyget tas in betyg satta före den 1 juli 2001.
   6. Föreskrifterna om nytt avgångsbetyg i 4 kap. 15 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning i dess lydelse före den 1 juli 1994 skall gälla för deltagare som före detta datum har påbörjat studier inom gymnasial vuxenutbildning, dock längst till och med utgången av juni 2006. I övrigt gäller vad som sägs i nya 4 kap. 13 § också den som har ett avgångsbetyg från fullständig tre- eller fyraårig gymnasial utbildning.
   7. Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning.

2004:640
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004 i fråga om 2 kap. 20 §, den 1 januari 2005 i fråga om 4 kap. 6 § och i övrigt den 1 september 2004.
   2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 21-26 §§ och 3 kap. 10 § gäller fortfarande för påbyggnadsutbildningar som har påbörjats senast den 1 september 2004, dock längst till och med utgången av december 2005.

2006:988
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006 i fråga om 2 kap. 8 a och 9 §§ samt 4 kap. 6 §. De nya bestämmelserna i 4 kap. 6 § skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007. Förordning (2006:1276)

Whoops, looks like something went wrong.