Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd

8 av 34 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1159). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd upphävdes 2009-11-10 genom SFS 2009:976


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Denna förordning gäller för val av elektorer samt elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till
   - styrelsen för Vetenskapsrådet,
   - ämnesråden inom Vetenskapsrådet,
   - styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och
   - forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Förordning (2006:1159)

20 §

  Valberedningarna för styrelsen för Vetenskapsrådet och ämnesråden inom Vetenskapsrådet skall senast två veckor före valet föreslå ledamöter. Valberedningarna för ämnesråden skall även föreslå ersättare.

Valberedningen för styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall senast två veckor före valet föreslå ledamöter och ersättare.
Förordning (2006:1159)

23 §

  En elektorsförsamlings val av ledamöter skall ske vid ett gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen skall sammanträda på tid och plats som bestäms av det forskningsråd till vilket valförsamlingen hör.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, skall elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som anmodar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

Vid ett valsammanträde skall församlingen utse två personer att justera protokollet. Förordning (2006:1159)

25 §

  Vetenskapsrådets styrelse skall bestå av tretton ledamöter, varav åtta utses enligt denna förordning. Det skall inte finnas några ersättare för ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse.

De elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesråden humaniora-samhällsvetenskap och medicin väljer var sin ledamot till Vetenskapsrådets styrelse och de elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap väljer två ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

Därefter väljer hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet fyra ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

Slutligen väljs sju ledamöter till respektive ämnesråd inom Vetenskapsrådet av de elektorer som är valda inom det ämnesrådets verksamhetsområde. Förordning (2006:1159)

26 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1159)

27 §

  Styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall båda bestå av tretton ledamöter, varav sju utses enligt denna förordning.
Förordning (2006:1159)

28 §

  En person kan endast väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare vid ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet får inte vara ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet.
Förordning (2006:1159)

30 §

  En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av elektorer valda inom verksamhetsområdet för ämnesråd, skall uppta ett namn beträffande verksamhetsområdet för vart och ett av ämnesråden för humaniora-samhällsvetenskap och medicin och två namn beträffande verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet skall uppta fyra namn.

En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden inom Vetenskapsrådet, i styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt i forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall uppta sju namn. Förordning (2006:1159)