Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

7 av 18 paragrafer (39 %) har ändrats i förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1330). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1103


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


4 §

  Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden det stöd som anges i 13 § förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Förordning (2007:1147)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1079)

7 §

  Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischefen. Vid Säkerhetspolisen finns en biträdande säkerhetspolischef som är säkerhetspolischefens ställföreträdare.

Säkerhetspolischefen ansvarar med de inskränkningar som följer av tredje stycket för den löpande verksamheten vid Säkerhetspolisen och för de uppgifter där som framgår av 21 a § första stycket förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, förutom vad avser föreskrifter, samt av 21 b och 21 d-21 f §§ samma förordning.

Frågor på Säkerhetspolisens område som på ett väsentligt sätt påverkar andra delar av polisväsendet avgörs av rikspolischefen. Rikspolischefen får också i övrigt besluta i ett ärende, om det finns särskilda skäl.

Säkerhetspolischefen ska hålla rikspolischefen informerad om verksamheten. Förordning (2007:1147)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2005:17)

9 §

  Säkerhetspolisen bestämmer sin egen organisation i de delar den inte är reglerad i denna instruktion eller i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Förordning (2010:1330)

10 §

  Säkerhetspolischefen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Biträdande säkerhetspolischefen anställs genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutar Säkerhetspolisen om.
Förordning (2005:17)

16 a §

  Bestämmelsen i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning ska inte tillämpas på Säkerhetspolisen.
Förordning (2007:1147)

Whoops, looks like something went wrong.