Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:509). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar upphävdes 2008-04-01 genom SFS 2008:62


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


4 §

  Ungdomsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter ansökan.

Stödet beviljas för ett år i sänder. Förordning (2007:509)

5 §

  Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år.

Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte skall betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2007:509)

6 §

  En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av verksamheten till Ungdomsstyrelsen lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.
Förordning (2007:509)

7 §

  Ungdomsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka stöd om
   1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
   2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller
   3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådan redovisning som avses i 6 §. Förordning (2007:509)

8 §

  Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:509)

9 §

  Ungdomsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.
Förordning (2007:509)