Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt

12 av 21 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1825). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

  En ekonomisk plan för en kooperativ hyresrättsförening enligt 4 kap. 2 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär ska detta anges.
   1. Den kooperativa hyresrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer.
   2. Beskrivning av fastigheten.
   3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
   4. Kostnader för föreningens fastighet.
   5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
   6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
   7. Finansieringen av kostnader enligt 4-6 (finansieringsplan).
   8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
   9. Driftskostnader som de kooperativa hyresgästerna ska svara för och som inte ingår i hyran.

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Förordning (2018:1825)

4 a §

  En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avse
   1. kapitalkostnader,
   2. driftskostnader,
   3. avsättningar för underhåll,
   4. eventuella övriga avsättningar,
   5. underhållskostnader,
   6. övriga kostnader,
   7. hyresintäkter, och
   8. övriga intäkter.

I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på.

Uppgifterna enligt första stycket 1-8 skall avse de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.
Förordning (2003:36)

4 b §

  En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse beräknad hyra vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.
Förordning (2003:36)

7 §

  Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet.
Förordning (2018:1554)

8 §

  Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

Behörighet ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan kan behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2018:1554)

8 a §

  Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke- auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2009:1148)

8 b §

  I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1148)

8 c §

  Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som
   1. inte uppfyller de krav som anges i 8 § första stycket, eller
   2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614).

I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2018:1554)

12 §

  Säkerheten skall förvaras hos Bolagsverket.
Förordning (2004:362)

14 §

  När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla tillståndet att ta emot förskott. Förordning (2004:362)

14 a §

  En ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 § i denna förordning får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

Bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 § andra stycket och 5 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2018:795) om ekonomiska föreningar ska tillämpas. Förordning (2018:767)

15 §

  För handläggning och prövning av en ansökan enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall avgift betalas med 1 000 kr.

Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.
Förordning (2003:1046)