Förordning (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:402). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling upphävdes 2008-10-01 genom SFS 2008:612


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Myndigheten ska
   1. svara för generella utvecklingsinsatser främst inom nationellt prioriterade områden,
   2. svara för riktat utvecklingsstöd främst genom att stödja kvalitetsutvecklingsarbete och utveckling av lärande och lärmiljöer,
   3. främja kompetensutveckling av personal inom skolväsendet samt förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen främst inom nationellt prioriterade områden,
   4. svara för den statliga rektorsutbildningen,
   5. stödja användningen av informationsteknik,
   6. informera och sprida kunskap inom verksamhetsområdet och i det sammanhanget medverka i spridning av resultat av forskning som genomförs vid universitet och högskolor,
   7. medverka i det internationella arbetet inom verksamhetsområdet,
   8. samverka med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande samt med andra berörda myndigheter, organisationer och nätverk,
   9. vara stödjande och pådrivande i handikappfrågor med anknytning till verksamhetsområdet i den mån uppgiften inte ankommer på Statens skolverk eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, och
   10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.
Förordning (2008:402)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2007:941)

4 §

  Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens ordförande. Förordning (2004:204)

5 §

  Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
   1. om myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,
   2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 5 a §,
   3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting, och
   4. i principiellt viktiga frågor. Förordning (2007:941)

5 a §

  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska myndigheten redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:941)

6 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:941)

Whoops, looks like something went wrong.