Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1386). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Pensionsmyndigheten ska senast den 30 april varje år göra en samlad redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling. Vid denna redovisning får skulden avseende tillläggspensionssystemet för förvärvsaktiva beräknas utifrån visade antaganden. Redovisningen ska avse systemets finansiella ställning vid utgången av året före det år redovisningen upprättas.

Pensionsmyndigheten ska även senast vid den tidpunkt som anges i första stycket göra en framskrivning av systemets antagna långsiktiga utveckling. Förordning (2009:1194)

2 §

  Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska senast den 1 februari varje år lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter som behövs för att redovisningen enligt 1 § första stycket ska kunna upprättas. Förordning (2010:1386)

3 §

  Pensionsmyndighetens redovisning och framskrivning ska årligen ges ut i en särskild publikation.
Förordning (2009:1194)

Whoops, looks like something went wrong.