Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:591). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:776


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar meddela föreskrifter om
   1. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 3 §,
   2. den årliga redogörelse och redovisning som ska lämnas enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
   3. omfattningen av tillåten verksamhet enligt 4 kap. 1 §,
   4. säkerhet och kontroll i system för utgivning av elektroniska pengar enligt 4 kap. 2 §,
   5. vilka upplysningar som ett institut för elektroniska pengar ska lämna till inspektionen enligt 6 kap. 1 § första stycket, och
   6. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen.
Förordning (2009:591)

4 §

  I 2 kap. 8-12 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett kreditinstitut. Dessa bestämmelser ska tilllämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar. Förordning (2009:591)