Förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:1237). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet upphävdes 2008-07-01 genom SFS 2008:435


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Universitet och högskolor får samverka under benämningen Sveriges nätuniversitet i enlighet med denna förordning. Sådan samverkan avser kurser och program som
   1. utgör högskoleutbildning,
   2. bedrivs på distans och grundas på informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning), och
   3. registrerats hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

Med universitet eller högskola avses i denna förordning ett universitet eller en högskola som har en offentlig huvudman enligt högskolelagen (1992:1434) eller en enskild utbildningsanordnare i fråga om utbildning som kan leda fram till en examen som utbildningsanordnaren får utfärda enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
Förordning (2005:1237)

3 §

  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning skall meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan för registrering skall innehålla.
Förordning (2005:1237)