/Rubriken upphör att gälla U:2021-01-01/ Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut /Rubriken träder i kraft I:2021-01-01/ Förordning (2002:265) om underrättelse till Integritetsskyddsmyndigheten om vissa domar och beslut

4 av 8 paragrafer (50 %) har ändrats i /Rubriken upphör att gälla U:2021-01-01/ Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut /Rubriken träder i kraft I:2021-01-01/ Förordning (2002:265) om underrättelse till Integritetsskyddsmyndigheten om vissa domar och beslut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1118). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

   Träder i kraft 2021-01-01
När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en kopia av domen sändas till Integritetsskyddsmyndigheten om prövningen gäller skadestånd enligt
   - artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
   - 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller
   - 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177).
Förordning (2020:1118)

2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1118)

3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skadestånd enligt 28 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Integritetsskyddsmyndigheten.
Förordning (2020:1118)

4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §.
Förordning (2020:1118)