Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

8 av 11 paragrafer (73 %) har ändrats i lag (2002:34) om samverkansorgan i länen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:743). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1346


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar och där även landstingen kan ingå som medlem kan utgöra ett samverkansorgan. Lag (2010:632)

3 §

  Ett samverkansorgan har till uppgift att
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter,
   2. samordna insatser för genomförandet av strategin,
   3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
   4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
   5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Lag (2017:743)

3 a §

  Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.
Lag (2010:632)

5 §

  Samverkansorganet ska samverka med
   1. länets kommuner,
   2. landstinget, och
   3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Lag (2010:632)

6 §

  Samverkansorganet ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2010:632)

7 §

  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna samverkansorganet det biträde som det behöver för det regionala tillväxtarbetet och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera samverkansorganet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.
Lag (2010:632)

8 §

  Har upphävts genom lag (2010:632)

10 §

  Har upphävts genom lag (2010:632)