Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

4 av 18 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1222). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-13


4 §

  Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Förordning (2014:1222)

6 §

  Försvarsmakten får lämna stöd enligt 3-5 §§ endast om Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förordning (2003:801)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1222)

13 §

  En begäran om att Försvarsmakten skall lämna stöd till civil verksamhet skall göras hos Högkvarteret. Beslut skall fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

Om begäran endast avser utrustning eller tjänster av mindre omfattning, får dock begäran göras hos någon annan organisationsenhet inom Försvarsmakten. Beslut skall då fattas av chefen för organisationsenheten. Förordning (2006:195)