Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

6 av 18 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1041). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda.

Denna förordning ska dock inte gälla för sådant stöd från Försvarsmakten till civil verksamhet som regleras särskilt i lag eller förordning. Förordning (2019:1041)

4 §

  Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och regioner. Förordning (2019:1041)

6 §

  Försvarsmakten får lämna stöd enligt 3-5 §§ endast om Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förordning (2003:801)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1222)

13 §

  En begäran om att Försvarsmakten skall lämna stöd till civil verksamhet skall göras hos Högkvarteret. Beslut skall fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

Om begäran endast avser utrustning eller tjänster av mindre omfattning, får dock begäran göras hos någon annan organisationsenhet inom Försvarsmakten. Beslut skall då fattas av chefen för organisationsenheten. Förordning (2006:195)

17 §

  Försvarsmakten får, trots 5 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering, som villkor för stöd enligt denna förordning bestämma att försäkring ska tecknas för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador som staten ska ersätta. Detta gäller stöd som lämnas till kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2019:1041)