Förordning (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna

14 av 18 paragrafer (78 %) har ändrats i förordning (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:989). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2006:1532


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Statligt stöd får enligt denna förordning lämnas till en kommun för
   1. grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning som anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning,
   2. vuxenutbildning på gymnasial nivå som anordnas av en folkhögskola som en folkhögskolekurs, om folkhögskolan anordnar utbildningen efter överenskommelse med en kommun, eller
   3. gymnasial särvux som anordnas enligt 12 kap. skollagen och förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

Av 11 kap. 6 § och 12 kap. 9 § skollagen följer att en kommun kan uppdra åt andra att anordna vuxenutbildning.
Förordning (2006:989)

1 a §

  Har upphävts genom förordning (2005:715)

2 §

  Stöd får lämnas under förutsättning att en kommun åtar sig att successivt utveckla bl.a. infrastruktur, pedagogik och metodik i syfte att främja vuxnas lärande. Kommunens insatser skall särskilt avse uppsökande verksamhet samt studie- och yrkesvägledning. Förordning (2006:989)

4 §

  Ansökan om stöd skall ges in till Myndigheten för skolutveckling inom den tid myndigheten bestämmer.

I ansökan skall kommunen ange omfattningen av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasiala särvux som kommunen avser att finansiera med egna medel samt vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att främja vuxnas lärande enligt 2 §.

Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2006:989)

5 §

  Myndigheten för skolutveckling beslutar om stöd.
Förordning (2002:1172)

6 §

  Stöd skall beräknas för ett år i taget enligt 7-10 §§ och lämnas med ett belopp per årsstudieplats enligt 13 § andra stycket. Myndigheten för skolutveckling fastställer beloppens storlek inom den ram som regeringen beslutar särskilt om.
Förordning (2003:515)

7 §

  Stöd för grundläggande vuxenutbildning får lämnas till kommuner som har en hög andel kommuninnevånare med utomnordisk bakgrund bland den vuxna befolkningen eller hög arbetslöshet.
För att stöd skall beviljas krävs att omfattningen av den kommunalt finansierade grundläggande vuxenutbildningen uppgår till minst 82 procent av stödet.

Regeringen beslutar särskilt om omfattningen av stödet för grundläggande vuxenutbildning.

Myndigheten för skolutveckling får meddela ytterligare föreskrifter om den närmare beräkningsgrunden för stöd.
Förordning (2005:715)

8 §

  Varje kommun kan för gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux få
   1. ett grundbidrag på 150 000 kronor, och
   2. ett bidrag som motsvarar kommunens andelstal enligt 10 §.

Medel enligt första stycket 2 skall fördelas med hänsyn till kommunernas insatser i fråga om särskilt kostnadskrävande utbildning, såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen.

Utöver de bidrag som anges i första stycket får, i den omfattning som regeringen beslutar särskilt, bidrag lämnas till kommuner som berörs av strukturella förändringar på arbetsmarknaden eller till kommuner där antalet kommuninnevånare som saknar treårig gymnasiekompetens utgör en hög andel av arbetskraften. Förordning (2006:989)

9 §

  För att fullt stöd enligt 8 § skall beviljas krävs att omfattningen av den kommunalt finansierade gymnasiala vuxenutbildningen, påbyggnadsutbildningen och gymnasiala särvux uppgår till minst 82 procent av bidragen enligt 8 § första stycket 2 och tredje stycket. Är den kommunalt finansierade utbildningen mindre, skall stödet reduceras i motsvarande mån.

För bidrag som lämnas enligt 8 § andra och tredje styckena får Myndigheten för skolutveckling i enskilda fall besluta att kravet på kommunalt finansierad gymnasial vuxenutbildning begränsas till 41 procent av bidraget. Förordning (2006:989)

10 §

  För varje kommun skall Statens skolverk fastställa ett andelstal som utgör kommunens andel av icke sysselsatta enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik om förvärvsintensiteten i åldrarna 25-64 år. Förordning (2003:515)

11 §

  Statens skolverk betalar ut stöd.

Stödet skall betalas ut med en fjärdedel före utgången av var och en av månaderna mars, juni, september och december.

Den delutbetalning som årligen skall göras före utgången av december får i stället göras under januari nästkommande år.
Förordning (2005:1069)

13 §

  En kommun som har tilldelats stöd skall till Myndigheten för skolutveckling redovisa omfattningen av verksamheten.

Vid redovisningen skall omfattningen av vuxenutbildningen anges i verksamhetspoäng. Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom grundläggande vuxenutbildning, orienteringskurser, påbyggnadsutbildning, folkhögskolekurser och gymnasial särvux beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier. Vid deltidsstudier reduceras antalet verksamhetspoäng i motsvarande utsträckning. En årsstudieplats skall anses motsvara 800 verksamhetspoäng.

Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter om redovisningen som krävs. Förordning (2006:989)

15 §

  Myndigheten för skolutveckling får återkräva stöd enligt denna förordning, om en kommun inte genomför verksamhet i den omfattning för vilken stödet har lämnats.

Vid prövning enligt första stycket skall verket ta hänsyn till om kommunen har genomfört särskilt kostnadskrävande utbildning, såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen.
Förordning (2002:1172)

16 §

  Myndigheten för skolutveckling får för gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux fördela de medel som återstår efter fördelning enligt 7-10 §§ eller som har återkrävts enligt 15 § till de kommuner som har genomfört en mer omfattande sådan utbildning än den för vilken stödet har lämnats. Vid omfördelningen skall 9 § tillämpas.
Förordning (2006:989)