Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

4 av 8 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1788). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå upphävdes 2013-07-01 genom SFS 2013:215


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Vid Umeå universitet ska det finnas Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå. Förordning (2010:1788)

2 §

  Centrumet skall stödja och utveckla miljövetenskaplig forskning genom att åstadkomma en samverkan mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Totalförsvarets forskningsinstitut. Centrumet skall i frågor av gemensamt intresse samråda med dessa myndigheter. Lag (2007:476)

4 §

  Centrumet leds av en styrelse som skall bestå av en ordförande och tre andra ledamöter. Ordföranden skall utses av regeringen. Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Totalförsvarets forskningsinstitut skall utse en ledamot var.
Styrelsen skall inom sig utse en vice ordförande.

Ledamöter skall förordnas för en tid av högst tre år.

För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en ersättare. Ersättare skall utses på samma sätt och för samma tid som ledamöterna. Lag (2007:476)

7 §

  För att styrelsen skall vara beslutför krävs det att alla ledamöter är närvarande. Lag (2007:476)