Förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap

3 av 22 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:998). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap upphävdes 2006-09-01 genom SFS 2006:942


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Bestämmelserna i 3-12 och 22 §§ gäller för statliga myndigheter under regeringen, med undantag av Regeringskansliet och Försvarsmakten. Förordning (2004:998)

18 §

  Vid beredskapslarm skall följande författningar omedelbart tillämpas i sin helhet:
   - lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.,
   - lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,
   - lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,
   - kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,
   - lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,
   - krigshandelslagen (1964:19),
   - förfogandelagen (1978:262),
   - ransoneringslagen (1978:268),
   - lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,
   - arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),
   - lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
   - prisregleringslagen (1989:978),
   - förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.,
   - förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara,
   - lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,
   - lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,
   - lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. och
   - lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Beredskapslarm medför vidare att 54-59 §§ förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion omedelbart skall tillämpas. Förordning (2002:917)

22 §

  Krisberedskapsmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 6-12 §§ utom i fråga om Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket.

Bilaga

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena

Samverkans-  Myndigheter med sär-  Myndighet  Myndighet
områden    skilda uppgifter inom  med ansvar  med ansvar  
    samverkansområdena  enligt 4 §  enligt 8 §
Teknisk   Affärsverket     x    x
infrastruktur  svenska kraftnät
    Elsäkerhetsverket  x    x
    Krisberedskaps-    x    x
    myndigheten
    Livsmedelsverket  x    x
    Post- och     x    x
    telestyrelsen
    Statens energi-    x    x
    myndighet
    Statens kärnkraft-  x    x
    inspektion
Transporter  Banverket    x    x
    Luftfartsstyrelsen  x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Vägverket    x    x
Spridning av   Kustbevakningen    x    x
allvarliga   Livsmedelsverket  x    x
smittämnen,   Rikspolisstyrelsen  x    x
giftiga   Smittskyddsinstitutet  x    x
kemikalier   Socialstyrelsen    x    x
och radioak-  Statens jordbruks-  x    x
tiva ämnen  verk
    Statens kärnkraft-  x    x
    inspektion
    Statens räddnings-  x    x
    verk
    Statens strål-    x    x
    skyddsinstitut
    Statens veterinär-  x    x
    medicinska anstalt
    Tullverket    x    x
Ekonomisk   Arbetsmarknads-        x
säkerhet  styrelsen
    Ekonomistyrnings-  x    x
    verket
    Finansinspektionen  x    x
    Försäkringskassan  x    x
    Riksgäldskontoret  x    x
    Skatteverket    x    x
    Statens energi-    x    x
    myndighet
    Statens jordbruks-  x    x
    verk
    Tullverket    x    x
    Verket för närings-  x    x
    livsutveckling
Områdesvis   Ekonomistyrnings-  x    x
samordning,   verket
samverkan och   Krisberedskaps-    x    x
information  myndigheten
    Lantmäteriverket  x    x
    Länsstyrelserna    x    x
    Skatteverket    x    x
    Statistiska central-  x    x
    byrån
    Styrelsen för   
    psykologiskt försvar
Skydd,     Kustbevakningen    x    x
undsättning   Luftfartsstyrelsen  x    x
och vård  Migrationsverket  x    x
    Rikspolisstyrelsen  x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Socialstyrelsen    x    x
    Statens räddningsverk  x    x
    Statens strål-    x    x
    skyddsinstitut
    Tullverket    x    x
Förordning (2004:998)