Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

7 av 22 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1337). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:856


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Krisberedskapsmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om samhällets säkerhet när det gäller krishantering och civilt försvar. Med krishantering avses i detta sammanhang åtgärder vid sådana situationer som beskrivs i 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten skall i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att minska samhällets sårbarhet samt utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga inom detta område.

Krisberedskapsmyndigheten skall
   1. bidra till att stärka krishanteringsförmågan hos kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter,
   2. verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer och näringsliv, samt
   3. kunna lämna stöd till offentliga organ i krissituationer.
Förordning (2006:961)

3 §

  Krisberedskapsmyndigheten skall samordna planeringen av åtgärder som stärker beredskapen när det gäller krishantering och civilt försvar genom att särskilt
   1. utarbeta planeringsinriktning,
   2. till regeringen ge in planeringsunderlag avseende bl.a.
förslag till fördelning av de medel som regeringen har anvisat,
   3. mot bakgrund av regeringens beslutade planeringsförutsättningar betala ut belopp, av de medel som myndigheten disponerar, inom de samverkansområden som framgår av bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,
   4. utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser,
   5. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av genomförda beredskapsåtgärder,
   6. verka för ökad samverkan och samordning mellan samverkansområden då det gäller beredskapen mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel,
   7. samordna planeringen för det civila försvaret med motsvarande planering för det militära försvaret, samt
   8. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av särskilda föreskrifter m.m. Förordning (2006:961)

7 a §

  Krisberedskapsmyndigheten skall införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (RAKEL-systemet). Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med företrädare för användarna av systemet.
Krisberedskapsmyndigheten skall verka för en så stor anslutning som möjligt till systemet.

Systemet skall tillhandahållas mot avgift. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten.

Krisberedskapsmyndigheten skall följa den internationella utvecklingen för radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet och samverka med myndigheter eller organisationer med liknande verksamhet i andra länder. Förordning (2003:1155)

13 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 32 §. Förordning (2006:1337)

16 a §

  Vid Krisberedskapsmyndigheten finns en delegation för RAKEL-systemet. Delegationen skall bistå myndigheten i dess uppgift enligt 7 a § genom att lämna förslag till beslut i strategiska frågor som rör utvecklingen av systemet och om användaravgifter. Delegationen består av generaldirektören eller den som generaldirektören utser i sitt ställe och högst 10 andra ledamöter samt ersättare för dessa. Representanter för användarna av systemet skall ingå i delegationen.
Generaldirektören eller den som generaldirektören utser är delegationens ordförande. Förordning (2003:1155)

19 §

  Ledamöterna i de råd som anges i 15 och 16 §§ och ledamöterna och ersättarna i den delegation som anges i 16 a § utses av Krisberedskapsmyndigheten för en bestämd tid.
Förordning (2003:1155)

20 §

  Krisberedskapsmyndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen.
Förordning (2006:1337)

Whoops, looks like something went wrong.