Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:392). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får till ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över följande slag av personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar:
   1. uppgifter som finns på valsedlar, och
   2. valresultat med angivande av
      a) namn,
      b) folkbokföringsort,
      c) ålder,
      d) kön, och
      e) partibeteckning och valkrets för dem som har varit kandidater i allmänt val, eller
      f) beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning för dem som har varit kandidater i val till Sametinget.
Förordning (2008:1277)

2 a §

  Personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling för tillhandahållande av dubblettröstkort enligt 5 kap. 10 § vallagen (2005:837). Förordning (2018:392)

3 §

  Riksarkivet får, efter att ha hört Valmyndigheten, meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 12 och 23 §§ lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2015:14)

Whoops, looks like something went wrong.