Förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

14 av 15 paragrafer (93 %) har ändrats i förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:112). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Statligt stöd enligt denna förordning får ges för att ersätta en kommuns borgensåtaganden för sådana enskilda bostadsrättsföreningar inom kommunen som har fått ett statligt reglerat bostadslån eller bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Förordning (2018:112)

2 §

  Stöd ges i mån av tillgång på medel. Förordning (2005:868)

3 §

  Stöd får ges som statliga kreditgarantier som ersätter kommunal borgen för lån till bostadsrättsföreningar. Förordning (2018:112)

4 §

  Stödet ska utformas på ett sådant sätt att statens långsiktiga kostnader hålls så låga som möjligt.
Förordning (2011:238)

5 §

  Ansökan om stöd görs hos Boverket.
Förordning (2012:547)

6 §

  Stöd får endast ges om statens och kommunens åtaganden har reglerats i ett avtal mellan parterna.

Avtalet sluts för statens del av Boverket. Avtalet ska, om ärendet är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt, underställas regeringen för godkännande. Förordning (2018:112)

7 §

  Boverket beslutar om stöd och utfärdar kreditgarantier enligt 3 §. Beslut om stöd ska förenas med villkor.
Förordning (2012:547)

8 §

  har upphävts genom förordning (2018:112)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2011:239)

10 §

  En kreditgaranti för lån till en bostadsrättsförening enligt 3 § får ges endast om
   1. det garanterade beloppet inte överstiger 99 procent av det pantvärde som har fastställts i bostadslåne- eller bidragsärendet, och
   2. säkerhet för de garanterade lånen kan erbjudas inom 99 procent av det pantvärde som anges i 1.

För sådan kreditgaranti gäller förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. med undantag för 4 §.

För sådan kreditgaranti gäller även 13 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder i dess lydelse före utgången av år 1992, om fastställande av pantvärde. Förordning (2018:112)

11 §

  Boverket får meddela närmare föreskrifter om kreditgarantier som avses i denna förordning.

De närmare villkoren för kreditgarantier bestäms i avtal mellan Boverket och berört kreditinstitut.
Förordning (2012:547)

12 §

  Boverket ska bevaka att villkor för stöd följs och ta till vara statens intressen när dessa inte följs.
Förordning (2012:547)

14 §

  För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:238)

15 §

  har upphävs genom förordning (2018:112)