Förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar

6 av 10 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:485). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1240


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


4 §

  En anmälan om registrering skall innehålla uppgifter om
   1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. hundens identitet och märkning, och
   3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.
Förordning (2003:1129)

5 §

  Vid ägarbyte skall anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. Anmälan skall innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och 2.

När hunden har dött skall hundägaren snarast anmäla detta till registret. Förordning (2003:1129)

6 §

  Statens jordbruksverk, som är personuppgiftsansvarig för det centrala registret, får överlåta driften av registret till en annan myndighet eller en organisation.

Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.
Förordning (2007:485)

7 §

  Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och 2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet.
Förordning (2003:1129)

9 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som hundägaren skall betala för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen. Förordning (2007:485)

10 §

  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:485)