Förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1056). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på den väg eller vägsträcka som Trafikverket bestämmer.
Förordning (2010:148)

3 §

  Trafikverket får meddela föreskrifter om högsta tillåtna hastighet. Den högsta tillåtna hastigheten skall, beroende av förhållandena på eller vid vägen eller vägsträckan, variera över tiden och får bestämmas till mellan 30 och 120 kilometer i timmen med intervaller om 10 kilometer i timmen.

Trafikverket får vidare meddela föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som inte varierar över tiden på en vägsträcka som ansluter till en väg eller vägsträcka där en föreskrift enligt första stycket gäller.

Bestämmelserna i första och andra styckena utgör undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena samt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276), i fråga om lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet.
Förordning (2010:148)

4 §

  Föreskrifter enligt 3 § gäller i stället för
   1. bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet i 3 kap. 17 § första och tredje styckena trafikförordningen (1998:1276) och i 9 kap. 1 § första stycket 6 samma förordning,
   2. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen, samt
   3. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som avses i 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen.
Förordning (2004:6)

5 §

  Innan Trafikverket meddelar föreskrifter enligt 3 § ska Transportstyrelsen samt den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig.
Förordning (2010:148)

7 §

  Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § i den förordningen ska tillämpas i fråga om sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §:
   1. 10 kap. 12 § om underrättelser,
   2. 10 kap. 13 § om utmärkning av föreskrifter,
   3. 13 kap. 3 § om undantag,
   4. 14 kap. 14 och 15 §§ om ansvar och hindrande av fortsatt färd, samt
   5. 15 kap. 1 § om överklagande. Förordning (2011:1056)