Förordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

25 av 47 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:863). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2006:1475


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


5 §

  Utöver vad som följer av 14 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får rekryteringsbidrag inte lämnas till den som inom de fem senaste åren före studiestarten med rekryteringsbidrag under minst fyra veckor studerat med
   1. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),
   2. särskilt utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag,
   3. särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395),
   4. studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), eller
   5. särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket. Förordning (2005:1184)

5 a §

  Har upphävts genom förordning (2005:1184)

6 §

  Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande för studier på grundskole- eller gymnasienivå vid de läroanstalter och utbildningar som kan ge rätt till studiemedel enligt avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).
Förordning (2005:1184)

7 §

  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tilllämpningen av bestämmelserna i 7-7 c §§ lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Förordning (2006:863)

8 §

  Vid studier med rekryteringsbidrag avses med vecka en hel kalendervecka. Om studietiden i kursplanen eller motsvarande inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen inte pågår hela den första och den sista kalenderveckan, skall studietiden anses omfatta ytterligare en hel kalendervecka om studietiden under den första och den sista veckan uppgår till sammanlagt minst sju dagar. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av detta stycke.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad som skall anses vara studier på heltid respektive deltid, om detta inte framgår av någon författning eller den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

Rekryteringsbidrag får inte lämnas för studier som bedrivs utöver heltid. Förordning (2005:1184)

9 §

  Om det finns särskilda skäl, får rekryteringsbidrag lämnas för hel- respektive deltidsstudier även om den studerande inte når upp till de poängtal eller motsvarande som krävs för respektive studietakt. Detta gäller bara för studerande som uppfyller förutsättningarna för rekryteringsbidrag i 3 § 2 lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2005:1184)

10 §

  De högre belopp som för varje vecka kan lämnas enligt 11 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får lämnas till en studerande som under de tolv månaderna närmast före studiernas början har haft en inkomst som uppgått till minst 415 procent av det prisbasbelopp som gäller det år då studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om inkomstberäkning för de högre bidragsbeloppen.
Förordning (2005:1184)

10 a §

  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid heltidsstudier lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör
   1. 0,30 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
   2. 0,19 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
   3. 0,10 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620)

10 b §

  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör
   1. 0,22 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
   2. 0,14 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
   3. 0,07 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620)

10 c §

  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör
   1. 0,15 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
   2. 0,09 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
   3. 0,05 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620)

10 d §

  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på minst 20 procent men mindre än 50 procent av heltid lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör
   1. 0,06 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
   2. 0,04 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
   3. 0,02 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620)

10 e §

  När båda vårdnadshavarna studerar och är folkbokförda på olika adresser skall tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande lämnas till den som barnet är folkbokfört hos, om inte vårdnadshavarna kommer överens om att bidraget skall lämnas till den vårdnadshavare som barnet inte är folkbokfört hos.

Beslut enligt första stycket som innebär att tilläggsbidraget skall lämnas till den andre vårdnadshavaren skall endast avse kalenderveckor för vilka bidraget inte har betalats ut.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillläggsbidrag i de fall båda vårdnadshavarna studerar.
Förordning (2005:620)

12 §

  Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet beräknat enligt 11 § första stycket, skall det belopp som får lämnas enligt 11 § 1-3 lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande minskas med 50 procent av den överskjutande inkomsten.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om reducering enligt första stycket och om beräkning av de belopp som varje vecka kan lämnas enligt 11 § lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Förordning (2005:1184)

12 a §

  Har upphävts genom förordning (2005:1184)

12 b §

  Om en studerande har en inkomst av den storleken att rekryteringsbidrag inte alls får lämnas på grund av bestämmelserna om inkomstprövning i 11-12 a §§, får inte heller tilläggsbidrag lämnas. Förordning (2005:620)

15 §

  En ansökan enligt 15 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall vara undertecknad av sökanden. Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla.
Förordning (2005:1184)

15 a §

  Har upphävts genom förordning (2005:1184)

16 §

  Centrala studiestödsnämnden skall på begäran lämna sökandens hemkommun uppgifter om den sökande.
Uppgiftsskyldigheten avser
   1. namn,
   2. personnummer eller samordningsnummer,
   3. adress,
   4. studier med rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,
   5. studier med studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),
   6. studier med särskilt utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag,
   7. studier med särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller ikraftträdande-och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395),
   8. studier med studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349),
   9. studier med särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395),
   10. uppgift om den studerande är svensk medborgare eller inte, och
   11. resultatet av tidigare gjord prövning av icke svensk medborgares rätt till studiefinansiering enligt de författningar som anges i 4, 5 och 7-9.

En kommuns direktåtkomst till personuppgifter enligt 16 § lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får endast avse uppgifter som anges i första stycket. Förordning (2005:1184)

19 a §

  En läroanstalt skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om tid och omfattning för utbildningar vid läroanstalten som ger rätt till rekryteringsbidrag.

Om Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd begär det, skall läroanstalten för en studerande som har ansökt om eller beviljats rekryteringsbidrag lämna uppgift om
   1. utbildning,
   2. studietid,
   3. studiernas omfattning,
   4. studieaktivitet, och
   5. studieresultat.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om läroanstalters uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena. Förordning (2002:1106)

19 b §

   Träder i kraft 2007-01-01
Försäkringskassan skall till Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om
   1. sådan sjukperiod som enligt 13 § denna förordning jämförd med 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,
   2. aktivitetsstöd under ett arbetsmarknadspolitiskt program, och
   3. sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Första stycket gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2006:863)

19 c §

  Migrationsverket skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om en utlänning vistas i Sverige enligt utlänningslagen (2005:716). Uppgiftsskyldigheten avser
   1. namn,
   2. personnummer eller samordningsnummer,
   3. medborgarskap,
   4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med angivande av vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har beviljats eller utfärdats,
   5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis om rätt att vistas i Sverige samt uppgift om hur länge tillståndet eller beviset gäller,
   6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige enligt Migrationsverkets klassificeringssystem, och
   7. upplysning om en person saknas.

Detta gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2006:863)

26 §

  För varje kommun skall Centrala studiestödsnämnden fastställa en årlig andel av anvisade medel för rekryteringsbidraget. Denna andel beräknas med utgångspunkt i kommunens andel av landets befolkning i åldern 25-54 år som har en utbildningsnivå som är lägre än treårig gymnasieutbildning.
Underlag för beräkningen av den årliga andelen skall inhämtas från Statistiska centralbyråns senaste statistik om befolkningens utbildning.

Centrala studiestödsnämnden skall underrätta varje kommun om vilken andel som har fastställts för kommunen och upplysa kommunen om den tid under vilken medlen är disponibla.

Om en kommun bedömer att personer inte kan rekryteras i den utsträckning som fastställd andel av medlen medger, får Centrala studiestödsnämnden efter förfrågan till kommunen omfördela medel till andra kommuner. Nämnden får dock bara omfördela högst 20 procent av kommunens fastställda andel.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2005:1184)

26 a §

  Har upphävts genom förordning (2005:1184)

31 §

  Vad som föreskrivs i denna förordning om rekryteringsbidrag för tid då den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier skall gälla även för tid då den studerande är att anse som smittbärare enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och är helt oförmögen att bedriva sina studier på grund av beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § smittskyddslagen eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag. Förordning (2006:863)

32 §

  Föreskrifterna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas i fråga om ärenden enligt denna förordning som i första instans handläggs av Försäkringskassan.

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning, om det gäller bestämmelser om åtgärder av Försäkringskassan.
Förordning (2004:965)