Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:436). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1519


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleintroducerande utbildning som skall förbereda studenterna för fortsatt högskoleutbildning.
Förordning (2007:436)

2 §

  Utbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Utbildningen skall ges på grundnivå och vända sig till nybörjare. Utbildningen skall omfatta högst 30 högskolepoäng. Förordning (2007:436)

3 §

  Utbildningen skall samordnas med sådan utbildning på gymnasial nivå som ges av kommunal vuxenutbildning, som omfattar högst 20 veckor och som syftar till att ge de studerande kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Förordning (2007:436)

5 §

  Bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 §§ högskoleförordningen (1993:100) gäller inte för högskoleintroducerande utbildning. Förordning (2007:436)

6 §

  Sökande skall trots vad som anges i 7 kap. 12-19, 22 och 23 §§ högskoleförordningen (1993:100) antas till högskoleintroducerande utbildning, om han eller hon med godkänt resultat har gått igenom sådan behörighetsgivande utbildning på gymnasial nivå som avses i 3 §. Förordning (2007:436)