Förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

10 av 11 paragrafer (91 %) har ändrats i förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1244). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

   Träder i kraft 2021-02-01
I denna förordning finns bestämmelser om ansökan och utbetalning av följande pensioner och förmåner enligt socialförsäkringsbalken:
   1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg, äldreförsörjningsstöd och inkomstpensionstillägg,
   2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av premiepension,
   3. bostadstillägg. Förordning (2020:1244)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2012:265)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2012:265)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2012:265)

5 §

  De bestämmelser om ansökan som finns i 110 kap. 4, 9 och 12 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas också i fråga om anmälan om återkallelse eller minskning av uttag av ålderspension. Förordning (2012:265)

6 §

  Pensionsmyndigheten får föreskriva att personbevis enligt fastställt formulär eller, om sådant personbevis inte finns, annat motsvarande bevis, ska bifogas ansökan.
Förordning (2009:1195)

7 §

  Pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan.
Förordning (2009:1195)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2008:876)

9 §

  Pension och andra förmåner ska kunna lyftas av mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden ska pensionen eller förmånen kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden ska pensionen eller förmånen kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, ska pensionen eller förmånen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, ska pensionen eller förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (2008:876)

10 §

  Pensionsmyndigheten ska besluta om tiden för utbetalning av
   1. pension eller annan förmån till den som vistas utomlands, och
   2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension eller annan förmån. Förordning (2009:1195)