Förordning (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

3 av 7 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2002:787) om Centrum för idrottsforskning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1327). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-16


1 §

  Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området. Förordning (2010:1789)

2 §

  Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och 13 andra ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Av de övriga ledamöterna ska Gymnastik- och idrottshögskolan utse en ledamot, Riksidrottsförbundet två ledamöter och följande lärosäten två ledamöter var:
   - Lunds universitet efter samråd med Malmö universitet och Linnéuniversitetet,
   - Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad,
   - Karolinska institutet efter samråd med Stockholms universitet,
   - Örebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings universitet,
   - Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna.

Samtliga ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. För varje ledamot utom ordföranden får det finnas en ersättare. Ersättaren ska utses på samma sätt och för samma tid som ledamoten.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande. Förordning (2017:1327)

6 §

  Styrelsen ska
   1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess arbetsformer,
   2. besluta om fördelningen av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet, och
   3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Gymnastik- och idrottshögskolan.
Förordning (2007:1473)

Whoops, looks like something went wrong.