Förordning (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:1025). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1197


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

  Forum för levande historia skall vara ett nationellt forum med uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Myndigheten skall bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten skall bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor.

Myndigheten skall sträva efter att verksamheten når största möjliga geografiska spridning och förankring.

Myndigheten skall aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag och företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance.

Myndigheten skall dela ut ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Förordning (2004:1025)

5 §

  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen utse ledamöter i den jury som beslutar om pristagare enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Juryn består av högst fem ledamöter. I juryn ingår överintendenten vid Forum för levande historia och en representant för Per Angers familj.

För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):
   - 11 och 12 §§ om jäv,
   - 18 § om omröstning.
Förordning (2004:1025)