Förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:1171). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2005:759


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


3 §

  Bidrag får lämnas efter ansökan. Kommunen skall i sin ansökan redogöra för hur bidraget skall användas och vilket resultat kommunen vill uppnå. Redogörelsen skall utformas så att användningen av bidraget kan följas upp.

Ansökan lämnas in till Myndigheten för skolutveckling inom den tid och på det sätt som verket bestämmer. Förordning (2002:1171)

4 §

  Myndigheten för skolutveckling beslutar om bidrag.
Förordning (2002:1171)

5 §

  Myndigheten för skolutveckling skall följa upp och utvärdera de insatser som har gjorts med stöd av bidraget.

En kommun som har fått bidrag skall, om Myndigheten för skolutveckling begär det, redovisa hur bidraget har använts.
Förordning (2002:1171)

6 §

  Myndigheten för skolutveckling får helt eller delvis kräva tillbaka bidrag, om en kommun inte har genomfört de insatser som bidrag har lämnats för. Förordning (2002:1171)

7 §

  Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2002:1171)