Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

33 av 74 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:507). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:825


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


3 §

  Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om:
   1. naturvård och miljöskydd,
   2. social omvårdnad,
   3. kommunikationer,
   4. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
   5. lantbruk,
   6. rennäring m.m. i förekommande fall,
   7. fiske,
   8. jämställdhet mellan kvinnor och män,
   9. kulturmiljö,
   10. regional utveckling,
   11. hållbar samhällsplanering och boende,
   12. civilt försvar, fredstida krishantering och räddningstjänst,
   13. mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd m.m. Förordning (2007:507)

4 §

  Länsstyrelsens uppgifter omfattar också
   1. de allmänna valen och valen till Sametinget enligt sametingslagen (1992:1433),
   2. tillsynen över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken,
   3. distriktsveterinärorganisationen, tillsynen över denna och andra praktiserande veterinärers verksamheter samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar,
   4. fjällförvaltningen i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län,
   5. förvaltningen av vissa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete inom EG:s strukturfonder enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,
   6. förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. 11 § första stycket miljöbalken och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, och
   7. prövningen av frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt tillsynen enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
Förordning (2007:15)

8 §

  I lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län finns bestämmelser om att länsstyrelsen under viss tid fullgör uppgifter som annars är länsarbetsnämndens och Skogsstyrelsens.

Vid Länsstyrelsen i Gotlands län skall det finnas sakkunniga för arbetsmarknadsfrågor och skogsfrågor. Innan länsstyrelsen beslutar om sådana anställningar skall länsstyrelsen samråda med Arbetsmarknadsstyrelsen respektive Skogsstyrelsen.
Förordning (2005:1151)

9 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på länsstyrelsen med undantag av 4 § andra stycket, 23, 32 §§ och 33 § andra stycket.

För sådan miljöprövningsdelegation, vattenmyndighet och kampsportsdelegation som anges i 24, 37 a respektive 37 j §§ i denna förordning skall inte heller 21, 22 eller 25 § verksförordningen tillämpas. För vattenmyndigheten och kampsportsdelegationen tillämpas inte heller 35 § verksförordningen.

För miljöprövningsdelegationens, vattenmyndighetens och kampsportsdelegationens organisation och verksamhet skall det finnas en särskild arbetsordning eller ett särskilt beslut. Vad som sägs i 26 § verksförordningen om arbetsordning skall gälla även för miljöprövningsdelegationen, vattenmyndigheten och kampsportsdelegationen. Förordning (2007:15)

9 a §

  Länsstyrelserna i Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1244)

29 §

  Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder skall, inom målet europeiskt territoriellt samarbete,
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län vara förvaltande och attesterande myndighet för programmet Nord,
   2. Länsstyrelsen i Västerbottens län vara förvaltande och attesterande myndighet för programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin, och
   3. Länsstyrelsen i Jämtlands län vara förvaltande och attesterande myndighet för programmet Sverige-Norge.
Förordning (2007:15)

30 §

  Närmare bestämmelser om förvaltningen av EG:s strukturfonder finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Förordning (2007:15)

31 §

  Har upphävts genom förordning (2007:15)

32 §

  Har upphävts genom förordning (2007:15)

33 §

  Har upphävts genom förordning (2007:15)

34 §

  Har upphävts genom förordning (2007:15)

35 §

  Har upphävts genom förordning (2007:15)

36 §

  Har upphävts genom förordning (2007:15)

37 §

  Har upphävts genom förordning (2007:15)

37 a §

  Av 5 kap. 10 § första stycket miljöbalken framgår att för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön skall Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i fem vattendistrikt.

I 5 kap. 11 § första stycket miljöbalken finns en bestämmelse om att en länsstyrelse i varje vattendistrikt skall vara vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.

I enlighet med vad som anges i andra stycket skall
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län vara vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt,
   2. Länsstyrelsen i Västernorrlands län vara vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt,
   3. Länsstyrelsen i Västmanlands län vara vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt,
   4. Länsstyrelsen i Kalmar län vara vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt, och
   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län vara vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt. Förordning (2004:663)

37 b §

  Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Förordning (2004:663)

37 c §

  För varje vattenmyndighet skall det finnas en särskild vattendelegation med uppgift att fatta beslut inom vattenmyndighetens ansvarsområde.

Vattendelegationen får överlåta åt länsstyrelsen att utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljöövervakningsprogram samt genomföra åtgärdsprogram och miljöövervakning, ansvara för samordningen inom delområden och fatta beslut i frågor om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Vattendelegationen får dock inte överlåta åt länsstyrelsen att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

I administrativa frågor och andra frågor som inte rör förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön fattar länsstyrelsen beslut. Förordning (2004:663)

37 d §

  Vattenmyndigheten skall på lämpligt sätt dela in distriktet i delområden och därvid samverka med berörda länsstyrelser.

Vattenmyndigheten får åt övriga länsstyrelser i distriktet överlåta sådana uppgifter som avses i 37 c § andra stycket.
Vattenmyndigheten får dock inte överlåta åt länsstyrelserna att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Förordning (2004:663)

37 e §

  Övriga länsstyrelser inom distriktet skall biträda vattenmyndigheten. Inom varje länsstyrelse skall det finnas ett beredningssekretariat för att biträda i samordningen av arbetet med förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattenmyndigheter och övriga länsstyrelser skall när det är lämpligt bilda referensgrupper med olika intressenter för att skapa den samverkan som avses i 2 kap. 4 § förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.
Förordning (2004:663)

37 f §

  Vattendelegationen skall bestå av högst elva ledamöter som utses av regeringen för bestämd tid.

Delegationen skall bestå av sakkunniga företrädare för länsstyrelser och andra sakkunniga.

Landshövdingen vid den länsstyrelse som utgör vattenmyndighet skall vara delegationens ordförande. Vid landshövdingens frånvaro skall landshövdingens ställföreträdare vara ordförande i delegationen. Förordning (2004:663)

37 g §

  Vid sammanträden med vattendelegationen har en representant från en länsstyrelse som inte finns representerad i delegationen närvaro- och yttranderätt när frågor som berör länet behandlas.

Vid sammanträden med vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt har en representant från den eller de myndigheter i Finland som har motsvarande uppgifter i de internationella avrinningsområden som omfattas av distriktet närvaro- och yttranderätt.

Vid sammanträden med vattendelegationen för Bottenvikens, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt har en representant från den eller de myndigheter i Norge som har motsvarande uppgifter i de internationella avrinningsområden som omfattas av distriktet närvaro- och yttranderätt.

Närvaro- och yttranderätten innebär inte någon rätt att delta i vattendelegationens beslut. Förordning (2004:663)

37 h §

  Vattendelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Om delegationen inte är enig om ett beslut skall omröstning ske. Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöternas röster. Vid lika röstetal skall den mening som ordföranden företräder gälla. Förordning (2004:663)

37 i §

  Vattenmyndighetens beslut eller, vid sådan delegation som avses i 37 d § andra stycket, länsstyrelsens beslut enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön får inte överklagas. Förordning (2004:663)

37 j §

  Att Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher framgår av förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. För prövning av frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch och återkallelse av tillstånd skall en delegation för kampsport, kampsportsdelegationen, finnas inom länsstyrelsen.

Protokoll skall föras över sammanträden där kampsportsdelegationen fattar beslut enligt första stycket.
Förordning (2006:1069)

37 k §

  Kampsportsdelegationen skall bestå av ordförande, en medicinskt sakkunnig och en sakkunnig i idrott med kunskap om kampsporters regelverk. För var och en av dessa skall det finnas en ersättare.

Ordföranden i kampsportsdelegationen skall vara jurist med domarerfarenhet. Detta krav gäller även för ordförandens ersättare. Ordföranden och ersättaren för ordföranden utses av regeringen för bestämd tid.

Den medicinskt sakkunnige skall ha erfarenhet inom området klinisk neurovetenskap. Detta krav gäller även för den medicinskt sakkunniges ersättare. Den medicinskt sakkunnige och dennes ersättare utses av Länsstyrelsen i Örebro län på förslag från Socialstyrelsen. Den sakkunnige i idrott med kunskap om kampsporters regelverk och dennes ersättare utses av Länsstyrelsen i Örebro län på förslag från Sveriges Riksidrottsförbund. Förordning (2006:1069)

37 l §

  Ärenden vid kampsportsdelegationen bereds av anställda vid länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

Ordföranden får ensam vidta förberedande åtgärder och meddela beslut om avskrivning. Beslut i övriga frågor fattas av ordföranden och de sakkunniga gemensamt.

Andra än ordföranden eller de sakkunniga har inte rätt att delta i kampsportsdelegationens beslut. Förordning (2006:1069)

42 §

  Ordföranden och ersättare för ordföranden i en miljöprövningsdelegation utses av regeringen för bestämd tid efter anmälan av landshövdingen.

Länsstyrelsen utser efter samråd med ordföranden miljösakkunniga i det antal som behövs för verksamheten.
Förordning (2004:663)

45 §

  Det finns särskilda föreskrifter om skyldighet för anställda vid Vägverkets region, länsarbetsnämnden och Skogsstyrelsen att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i handläggningen av en del ärenden och i övrigt bistå länsstyrelsen. Förordning (2005:1151)

50 §

  Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Genom sin verksamhet skall länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. Förordning (2007:130)

51 §

  Länsstyrelsen skall ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

Länsstyrelsen skall ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående kunna upprätta en ledningsfunktion avseende bl.a. samordning och information.
Förordning (2007:130)

52 §

  Länsstyrelsen skall avseende krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Länsstyrelsen skall särskilt
   1. ansvara för att en gemensam regional lägesbild sammanställs vid krissituationer,
   2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,
   3. ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,
   4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som skall kunna användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,
   5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
   6. årligen till Krisberedskapsmyndigheten rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och landsting vidtagit och samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, samt
   7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet avseende krisberedskapen bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås.
Förordning (2007:130)

60 §

  Länsstyrelsen skall verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd samt därvid verka för regional samverkan. Länsstyrelsen skall, med utgångspunkt från Migrationsverkets bedömning av behov, överlägga med kommunerna om ett sådant mottagande samt inge underlag om detta till Migrationsverket, som träffar överenskommelser med kommunerna om mottagande av skyddsbehövande och andra utlänningar som anges i 3 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Förordning (2007:507)

61 §

  Länsstyrelsen skall följa upp kommunernas introduktion för skyddsbehövande och andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna har rätt till ersättning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
samt verka för regional samverkan om introduktionen.
Förordning (2007:507)