Förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:316). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Statens tjänstepensionsverk betalar ut följande förmåner som ska bekostas av staten, nämligen
   1. tjänstepensionsförmåner enligt statliga pensionsavtal eller andra statliga pensionsbestämmelser,
   2. pensionsersättning eller särskild pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser,
   3. reservpension eller engångsbelopp som motsvarar reservpension till personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren,
   4. tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser, och
   5. statliga tjänstepensionsförmåner som ska överföras till Europeiska gemenskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Förmåner som avses i första stycket 1 och 2 men som inte ska bekostas av staten betalas ut av Statens tjänstepensionsverk eller någon annan pensionsutbetalare på uppdrag av den som ska bekosta förmånen.

Statens tjänstepensionsverk betalar också ut förmåner enligt särskilda beslut av regeringen.

I fråga om förmåner som avses i andra stycket och som betalas ut av annan pensionsutbetalare än Statens tjänstepensionsverk gäller 5 §. Förordning (2014:1446)

7 §

  Arbetsförmedlingen ska, för gruppliversättningar till personer som avses i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, betala till Statens tjänstepensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.
Förordning (2010:557)

8 §

  Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät ska betala till Statens tjänstepensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m., om all anställningstid som grundar rätt till förmån infallit före den 1 januari 1998.
Förordning (2012:632)

9 §

  Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i fråga om ökade pensionskostnader som följer av att en arbetsgivare, med stöd av bestämmelser i statliga pensionsavtal, har medgett en arbetstagare förmånligare villkor än vad som framgår av avtalet.

Detta gäller även för sådana arbetstagare hos andra myndigheter som har beviljats pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning eller enligt det statliga trygghetsavtalet. Den myndighet där arbetstagaren var anställd då rätten till pensionsersättning uppkom ska betala pensionsersättningen.

Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första stycket är endast en del av en arbetstagares pension, ska kostnaden i stället betalas med premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier även i andra fall då kostnaden för pension eller pensionsersättning ska betalas av en myndighet enligt första eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk ska underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att en förmån bör betalas med premier. Förordning (2016:316)

11 §

  Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:557)