Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:1026). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


4 §

  Ansökan om statsbidrag skall lämnas in till Kriminalvården som beslutar i frågor om bidrag enligt denna förordning.
Förordning (2005:1026)

5 §

  En organisation som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall redovisa till Kriminalvården hur medlen har använts samt i övrigt lämna Kriminalvården de redovisningshandlingar och verksamhetsberättelser som myndigheten bestämmer. Förordning (2005:1026)

6 §

  Kriminalvården får besluta att ett beviljat statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller om förutsättningarna för bidraget inte längre finns.

Kriminalvården får besluta att ett bidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka om
   1. det har beviljats på felaktiga grunder,
   2. det inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
   3. organisationen inte lämnar redovisning och handlingar som avses i 5 §. Förordning (2005:1026)

7 §

  Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1026)

8 §

  Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om statsbidragets användning, formerna för ansökningsförfarandet och andra föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2005:1026)