Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

6 av 7 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:826). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision upphävdes 2014-09-01 genom SFS 2014:864


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av 3 § lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision i fråga om 6 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förordningen kompletterar lagen om frivillig miljöledning och miljörevision samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Förordning (2011:699)

2 §

  Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1221/2009 vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:826)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2011:699)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2011:699)

5 §

  Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009, om Miljöstyrningsrådet har åtagit sig att vara ett sådant organ. Förordning (2011:699)

6 §

  För de uppgifter som Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet fullgör enligt förordning (EG) nr 1221/2009 får Miljöstyrningsrådet besluta om sådana avgifter som avses i artikel 39 i samma förordning.
Förordning (2011:699)