Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

7 av 8 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:54). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  I 110 kap. 4 och 9 §§ socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om ansökan rörande aktivitetsersättning och sjukersättning. Dessa bestämmelser tillämpas också i fråga om begäran enligt 36 kap. 16 § socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1720)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2012:266)

3 §

  Till ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning eller om ökning av sådan förmån ska läkarutlåtande om den försäkrades hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det eller i fall som avses i 33 kap. 8 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1720)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2008:877)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2008:877)

7 §

  När ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller aktivitetsersättning upphävs enligt 36 kap. 16 eller 17 § socialförsäkringsbalken och ersättningen åter ska betalas ut ska den första utbetalningen ske från och med månaden näst efter den då anledningen till att upphäva beslutet uppkom.
Förordning (2010:1720)

8 §

  Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av
   1. sjukersättning eller aktivitetsersättning till den som vistas utomlands, och
   2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tillägg och avgift enligt 37 kap. 15 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2013:54)

Whoops, looks like something went wrong.