Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

7 av 9 paragrafer (78 %) har ändrats i förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:963). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 §

  Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Vid fördelning av stöd bör en geografisk spridning över hela landet eftersträvas.
Förordning (2014:963)

4 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter ansökan.

Stödet beviljas för ett år i sänder. Förordning (2014:90)

5 §

  Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta att ett beviljat stöd inte skall betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.
Förordning (2014:90)

6 §

  En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av verksamheten till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bestämmer.
Förordning (2014:90)

7 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta att kräva tillbaka stöd om
   1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
   2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller
   3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 6 §. Förordning (2014:90)

8 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2014:90)

9 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2014:90)